พม. ชูแนวคิด เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา :  เว็บไซต์แนวหน้า


พม. ชูแนวคิด เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เตรียมจัดงานวันสตรีสากล ปี 2562ชูแนวคิด“การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชาย การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี หรือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี


นายปรเมธี วิมลศิริปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนผสานพลังกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคม สร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาประเทศอันจะนำไปสู่สังคมความเสมอภาคและสันติสุขอย่างยั่งยืน


ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวว่า ด้วยองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อการได้มาซึ่งความยุติธรรม ความเสมอภาค และสันติภาพ รวมทั้งนำไปสู่การทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนสิทธิมนุษยชนของสตรีและประชาชนทุกคน ทั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อเวทีโลก ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานภาพสตรี และการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยได้ดำเนินการจัดงานวันสตรีสากลในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรี และให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาสถานภาพสตรีในประเทศไทยให้มากขึ้น รวมทั้งยกระดับการพัฒนาสตรีให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยมีการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลไปพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดำเนินภารกิจหลักในการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี และการส่งเสริมการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของสตรีจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคม จึงได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด (Theme) “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” สอดคล้องกับหัวข้อหลักในการประชุมของคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี(Commission on the Status of Women- CSW)สมัยที่ 63 และเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable DevelopmentGoals-SDGs) เป้าหมายที่ 5 เพื่อบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีที่สำคัญของรัฐบาลในการเสริมพลัง เพิ่มบทบาทและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีทุกกลุ่มและทุกระดับ


สำหรับงานวันสตรีสากล ประจำปี2562 ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ อาทิ1) พิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชาย การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี หรือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี จำนวน 15 สาขา รวม 45 รางวัล อาทินางเกษสุดา ไรวาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคทจำกัด (มหาชน) และบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำกัดนางกานต์มณี ปะนัดตาพนักงานเก็บค่าโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 2 เป็นต้น พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 2) การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสถานภาพสตรี ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 2.1) “สตรีไทยในสังคมยุคใหม่ : ความท้าทาย” 2.2) “สังคมไทยไร้ความรุนแรงได้จริงหรือ”และ 2.3) “ระบบการคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน”และ 3) การนำเสนอวีดิทัศน์ เรื่อง “เสริมสตรีก้าวหน้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการวิชาการเนื่องในวันสตรีสากล ผลงานของสตรี บุคคล หน่วยงาน และองค์กรดีเด่น และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code