พบ ‘คลินิกเถื่อน-ยาไร้ทะเบียน’ เพิ่มขึ้น

ที่มา : MGR Online


พบ 'คลินิกเถื่อน-ยาไร้ทะเบียน' เพิ่มขึ้น thaihealth

แฟ้มภาพ


สบส.เผยพบคลินิกเถื่อน หมอปลอม ยาไร้ทะเบียน เพิ่มขึ้น 33% จากปี 2558  เร่งชี้แจงผู้ประกอบการร่วมรับผิดชอบ ทำตามมาตรฐาน เพิ่มความเชื่อมั่นผู้บริโภค


น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวภายหลังเปิดประชุมผู้ประกอบกิจการ ผู้ดำเนินการคลินิกทั่ว กทม. 4,955 แห่ง ว่า ตั้งแต่ ต.ค. 2558 – มี.ค. 2559 กรมฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน 205 เรื่อง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการของคลินิก เช่น บริการไม่สุภาพ จำนวนนี้ได้ดำเนินคดี จำนวน 16 ราย ส่วนการกระทำผิด เช่น การเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำหน่ายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน พบการกระทำผิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ถึงร้อยละ 33 จึงต้องชี้แจง ทำความเข้าใจ ผู้ประกอบกิจการ ผู้ดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากทุกแห่งมีมาตรฐานจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อวงการแพทย์ไทย


น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวว่า ขอให้คลินิกทุกแห่งทั้งใน กทม.หรือต่างจังหวัด ให้รักษาคุณภาพมาตรฐานทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งการโฆษณาให้ถูกต้องตามกฎหมายสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประกอบด้วย 1.สถานที่ต้องสะอาด มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษาเป็นสัดส่วน มิดชิด ปลอดภัยต่อผู้รับบริการ เครื่องมือได้มาตรฐาน 2.ต้องมีแพทย์ประจำการที่คลินิกตลอดเวลาทำการ ห้ามเดินสายรักษาที่อื่น หากตรวจพบผู้ประกอบกิจการจะมีความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 3.เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในคลินิก ต้องมีทะเบียน อย. และ 4.ชื่อคลินิก ต้องไม่ใช้คำที่มีลักษณะชักชวน เป็นเท็จ หรือโอ้อวดเกินจริง เช่น ศูนย์บริการครบวงจร แห่งแรก เป็นต้น และห้ามโฆษณาเครื่องมือแพทย์ว่าสามารถป้องกัน บำบัด บรรเทา รักษา 7 กลุ่มโรค ได้แก่ มะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ์หรือ อัมพาต จิตเวช ความดันโลหิต เอดส์และโรคหรืออาการทางสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556 เป็นต้นมา หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ขณะนี้กรม สบส. ได้ขึ้นทะเบียนคลินิกต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 23,488 แห่ง กว่าร้อยละ 80 อยู่ในต่างจังหวัด ที่เหลืออยู่ใน กทม. 4,955 แห่ง ประเภทวิชาชีพ 12 สาขา ได้แก่ คลินิกเวชกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง คลินิกทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทางคลินิกทันตกรรม ชั้น 2 คลินิกการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกสหคลินิก คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 2 และมีคลินิกประเภทการประกอบโรคศิลปะ ที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2558 อีก 7 ประเภท ในจำนวนนี้เปิดดำเนินการแล้ว คือ สาขาการแพทย์แผนจีน จำนวน 66 แห่ง อยู่ใน กทม. 31 แห่ง ที่เหลืออยู่ในต่างจังหวัด ส่วนอีก 6 ประเภท ได้แก่ สาขารังสีเทคนิค สาขากายอุปกรณ์ สาขากิจกรรมบำบัด สาขาจิตวิทยาคลินิก สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สาขาแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ยังไม่มีผู้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ