พบเด็กไทยอ้วนขึ้น ปรับเกณฑ์ใหม่ ให้เด็กโตเต็มศักยภาพ

ที่มา : ไทยโพสต์


พบเด็กไทยอ้วนขึ้น ปรับเกณฑ์ใหม่ ให้เด็กโตเต็มศักยภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.จับมือ ศธ.ปรับเกณฑ์เติบโตเด็กไทยชุดใหม่ พบอ้วนเกินร้อยละ 10 เตี้ยร้อยละ 5 เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง วางเป้าหมาย 15 ปีข้างหน้า ชายวัย 19 ปี ต้องสูง 180 หญิง 170 ซม. กรมอนามัย ส่งมอบเกณฑ์ใหม่ให้เครือข่ายใช้ขับเคลื่อนดูแลเด็กวัยรุ่นให้โภชนา การดี สมส่วนมากขึ้น ลดปัญหาลงพุงทั่วประเทศ


สธ.ปรับเกณฑ์เติบโตเด็กครั้งแรกในรอบ 26 ปี เผยที่ใช้อยู่วิเคราะห์ปัญหาต่ำกว่าความจริง ทำใหม่ประเมินได้เหมาะสม พบเด็กไทยอ้วนเพิ่มเกินร้อยละ 10 เตี้ยเกินร้อยละ 5 เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กรมอนามัยผนึกเครือข่ายขับเคลื่อนให้เด็กโตเต็มศักยภาพ เป้าปี 69 อายุ 19 ปี ผู้ชายสูง 175 ซม. ผู้หญิง 162 ซม. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานแถลงข่าวเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี ว่า สธ.มีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กได้เติบโตเต็มศักยภาพ การเฝ้าระวังและติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้เด็กเติบโตได้ดี 


คณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิดถึง 18 ปี และสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ได้พัฒนาเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปีชุดใหม่ ที่สามารถสะท้อนภาวะโภชนาการสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปีชุดใหม่ เพื่อเป็นเกณฑ์อ้างอิงที่ใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็ก การประเมินภาวะการเจริญเติบโตโดยการชั่ง น้ำหนัก วัดส่วนสูง เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต จะทำให้ทราบว่าเด็กคนหนึ่งมีภาวะโภชนาการเป็นอย่างไร อ้วน ผอม หรือเตี้ย เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที


"ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เด็กมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น การใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตปี 2538 ที่ใช้อยู่เดิม จะทำให้วิเคราะห์สภาพปัญหาต่ำกว่าความเป็นจริง เด็กสูงตามเกณฑ์มากเกินจริง เด็กเตี้ยน้อยกว่าความเป็นจริง เด็กอ้วนมากเกินจริง และเนื่องจากเกณฑ์การเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5-19 ปีขององค์การอนามัยโลก พ.ศ.2550 เก็บข้อมูลจากเด็กอเมริกัน จึงไม่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ในปี 2558 คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้จัดทำเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นชุดใหม่ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและประเมินขนาดปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับภาวะโภชนาการในประเทศไทย" รมช.สธ.กล่าว


ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยโดย สำนักโภชนาการ ได้ร่วมมือกับศูนย์อนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 16 จังหวัดที่เป็นตัวแทนของประเทศ ทำการเก็บข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูงและรอบเอว ของเด็กอายุ 4 ปี 6 เดือนถึง 19 ปี จำนวน 46,587 คน ระหว่าง พ.ศ.2558-2562 จากสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน จัดทำเป็นเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปีชุดใหม่ และส่งมอบข้อมูลชุดดังกล่าวให้กับภาคีเครือข่ายที่ดูแลสุขภาพของเด็กไทย


เพื่อร่วมกันลดปัญหาเด็กอ้วนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 10 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย และเด็กเตี้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เกินร้อยละ 5 สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยเด็กอ้วนมีโอกาสที่จะเป็นผู้ใหญ่อ้วน เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคตได้ รวมทั้งเด็กที่มีภาวะเตี้ย อาจเนื่องจากมีการขาดอาหารเรื้อรังหรือมีการเจ็บป่วยบ่อย ส่งผลต่อการเรียนรู้ได้ไม่เต็มศักยภาพ และเด็กซีด หมายถึง ร่างกายขาดธาตุเหล็ก ส่งผลให้กระดูกไม่แข็งแรง เปราะง่าย อาจตัวเตี้ยกว่าเด็กวัยเดียวกัน และสมองทำงานได้ช้าลง ส่งผลให้เรียนรู้ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน


"ทั้งนี้ กรมอนามัยจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเกณฑ์การเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6- 19 ปีชุดใหม่ เพื่อดูแลติดตามการเจริญเติบโตของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กเติบโตเต็มศักยภาพ ให้ถึงเป้าหมายส่วนสูงเฉลี่ยของคนไทยที่อายุ 19 ปี ผู้ชายสูง 175 เซนติเมตร ผู้หญิง 162 เซนติเมตร ใน ปี 2569 และให้ถึงเป้าหมายท้าทายในอีก 15 ปีข้างหน้า ปี 2579 ผู้ชายสูง 180 เซนติเมตร ผู้หญิง 170 เซนติเมตร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป" อธิบดีกรมอนามัยกล่าว.

Shares:
QR Code :
QR Code