พบสารเคมีตกค้างในผักชีเกินมาตรฐาน

 

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (thai-pan : thailand pesticide alert network) ร่วมกับนิตยสารฉลาดซื้อ แถลงผลการดำเนินการสุ่มตรวจผัก 7 ชนิด ได้แก่ กะหล่ำปลี คะน้า ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว ผักบุ้งจีน ผักชี และพริกจินดา โดยสุ่มเก็บจากตลาดสดทั่วไป 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดห้วยขวางและตลาดประชานิเวศน์ รวมถึงผักที่ขายในรถเร่ ไปวิเคราะห์ หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต และ คาร์บาเมต ที่ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

นายพชร แก้วกล้า ผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการคุ้มครองความปลอดภัยด้านอาหาร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ผักในตลาดสดทั่วไปและรถเร่พบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐาน 38.1% ใกล้เคียงกับผลการสุ่มตรวจผักที่มีตรามาตรฐาน q ของกรมวิชาการเกษตรและผักที่ขายในห้าง ซึ่งพบว่ามีผักที่พบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐาน 43% ทั้งๆ ที่ผักดังกล่าวมีราคาแพงมากกว่าผักที่ขายในตลาดสดตั้งแต่ 2-10 เท่า

นายพชรกล่าวอีกว่า ผักที่พบสารพิษตกค้างมากที่สุดและอันตรายที่สุด คือ ผักชี โดยพบสารตกค้างเกินมาตรฐาน 5 ชนิด ได้แก่ carbofuran, chlorpyrifos, epn, methidathion และ methomyl พบ carbofuran เกินค่ามาตรฐาน 37.5 เท่า ผักชีตลาดประชานิเวศน์ พบ carbofuran เกิน 56.5 เท่า ในขณะที่ตลาดห้วยขวาง พบ epn เกิน 102 เท่า

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code