พบความรุนแรงต่อเด็ก-สตรีเพิ่มเฉลี่ยชั่วโมงละ 3 ครั้ง

ผอ.สำนักงานกิจกรรมสตรี และสถาบันครอบครัว พบผลสำรวจหญิงไทยส่วนใหญ่ยอมรับการกระทำความรุนแรงจากสามีได้ ขณะที่สถานการณ์การกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรียังคงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ชั่วโมงละ 3 ครั้ง เร่งคลอดระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิฯ

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 56 ที่โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา สำนักงานกิจกรรมสตรี และสถาบันครอบครัว โดยสำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจัดทำระบบการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และความรุนแรงในครอบครัว ในระดับตำบล แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 3 จังหวัด พะเยา เชียงราย และน่าน, ผู้นำชุมชน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน กว่า 100 คน โดยมีนายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว เป็นประธาน เพื่อสร้างเครือข่ายการคุ้มครอง พิทักษ์ และป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี และความรุนแรงในครอบครัว ในระดับตำบล

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กล่าวว่า ปัจจุบันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ประเทศไทยมีการกระทำความรุนแรงเฉลี่ยชั่วโมงละ 3 ครั้ง โดยเด็กและผู้หญิง ถูกกระทำมากสุดร้อยละ 80-90 ซึ่งถูกกระทำจากบุคคลใกล้ตัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 14-15 ปี และพบว่าเด็กหญิงถูกกระทำมากสุด เนื่องจากเห็นว่าอ่อนแอกว่า ไม่สามารถต่อสู้ได้ และผู้กระทำเข้าใจผิดว่าตัวเองมีสิทธิกระทำได้โดยชอบ ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด และสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือ มีการสำรวจผู้หญิง พบว่าหญิงไทยยอมรับได้กับการที่สามีกระทำความรุนแรงต่อตนเอง ซึ่งเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศแซมเบีย จากการสำรวจกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งถือว่าทัศนคตินี้ค่อนข้างอันตราย เพราะการเข้าไปช่วยเหลือจะยากยิ่ง ซึ่งทางสำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ก็ได้มีการเร่งทำระบบการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิและป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และความรุนแรงในครอบครัว ในระดับตำบล ขึ้นในจังหวัดนำร่องทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง ให้เป็นตำบลต้นแบบ ในการแก้ไขปัญหาการกระทำความรุนแรงในเด็กและสตรีของตำบลต่างๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code