พบคนอีสานเครียดสูง เหตุปัญหาครอบครัว

          กรมสุขภาพจิตสำรวจสถานการณ์ฆ่าตัวตายพบ กลุ่มอีสาน 'ร้อยแก่นสารสินธุ์' แนวโน้มฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาพรวมคนไทยเครียดจัดฆ่าตัวตายเฉลี่ยวันละ 10-12 คน


 /data/content/25623/cms/e_ahioqrty2479.jpg


         นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ทุกวันที่ 10 กันยายนของทุกปีเป็น "วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก" โดยปีนี้ รณรงค์ภายใต้แนวคิด ว่า ทั่วโลกประสานใจ ป้องกันการฆ่าตัวตาย ซึ่งองค์การอนามัยโลกประมาณการว่า ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายมากกว่า 8 แสนราย หรือ เฉลี่ย 1 คน ในทุกๆ 40 วินาที คาดการณ์ว่า ในปี 2563 จะมีคนเสียชีวิตด้วยปัญหาดังกล่าวถึง 1.53 ล้านคน จึงกำหนดให้ประเทศสมาชิกร่วมแก้ไขปัญหาและลดอัตราการฆ่าตัวตายลงให้ได้ถึงร้อยละ 10 โดยประเทศไทยในปี 2556 พบ ผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายมากกว่า 3,900 รายต่อปี คิดเป็นอัตรา 6.08 คนต่อประชากรแสนคน หรือเฉลี่ยเดือนละ 328 คน หรือวันละ 10-12 คน คิดเป็นทุกๆ 2 ชั่วโมงมีคนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 คน


          นพ.เจษฎากล่าวอีกว่า เมื่อพิจารณาตามกลุ่มจังหวัด พบว่ากลุ่มจังหวัดเครือข่าย "ร้อยแก่นสารสินธุ์" ประกอบด้วย ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ พบว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อัตราการฆ่าตัวตายของพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2554 อยู่ที่ 3.9 คนต่อประชากรแสนคน เพิ่มสูงขึ้นเป็น 4.71 คนต่อประชากรแสนคน ในปี 2556 โดยสาเหตุของการฆ่าตัวตาย เกิดจากปัญหาการสื่อสาร ความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ และการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งสังคมที่แปลกแยกมากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ตรงกันข้ามความผูกพันสานสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น จะช่วยป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายได้ ไม่ว่าจะทั้งพ่อแม่ เพื่อนฝูง ครู อาจารย์ คนในชุมชนและสังคม


          นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าวว่าจากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า คนฆ่าตัวตายกว่าครึ่ง ก่อนจะทำร้ายตนเอง มีชีวิตโดยส่วนใหญ่เป็นปกติดี แต่เมื่อมีเหตุการณ์สะเทือนใจเข้ามาบีบคั้น จึงตัดสินใจลงมือกระทำในทันที นอกจากนี้ พบว่า ในช่วง 1 เดือน ก่อนการทำร้ายตนเอง จะถูกคนใกล้ชิด ซุบซิบ ว่าร้ายให้อับอาย ทำให้เสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองถึง 2.8 เท่าของผู้ที่ไม่มีปัญหานี้ และหากมีการดื่มสุราในช่วง 30 วันที่ผ่านมา จะทำให้เสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองเพิ่มขึ้น 2.4 เท่า สำหรับจังหวัดที่อยู่เขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พบว่า จ.กาฬสินธุ์ มีการฆ่าตัวตายมากที่สุด รองลงมา คือ มหาสารคาม ขอนแก่น และ ร้อยเอ็ด ตามลำดับ โดย จ.กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้นถึง 6.61 ต่อประชากรแสนคน สูงกว่า อัตราการฆ่าตัวตายของประเทศ ที่มีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 6.08 ต่อประชากรแสนคน


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code