พก.ยกย่องคนพิการต้นแบบ

ที่มา : เดลินิวส์


พก.ยกย่องคนพิการต้นแบบ  thaihealth


แฟ้มภาพ


พก.ยกย่องคนพิการต้นแบบ ตามโครงการ “เสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม”


รัฐบาล นำโดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก สตรี คนไร้ที่พึ่ง คนพิการและผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยให้โอกาส เกียรติ กำลังใจ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมมอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) ขับเคลื่อนงานโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ตามกลไกพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ตามมาตรา 20 โดยการยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกัน พร้อมกับส่งเสริมภารกิจในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมจากสังคม


โดย นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า โครงการ “เสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม” เป็นโครงการที่คัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จเพื่อเสริมสร้างเจตคติเชิงบวกของสังคมที่มีต่อคนพิการ โดยมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในระยะยาว ทั้งนี้ คนพิการที่ได้รับคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นชายหรือหญิงพิการ ประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 7ประเภทความพิการ 2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และมีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ 3) มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นตัวอย่างและแบบอย่างได้ 4) ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต


ในมิติดังต่อไปนี้ 4.1) การช่วยเหลือตนเองตามสภาพความพิการและสภาพแวดล้อม 4.2) การศึกษาหาความรู้และการพัฒนาตนเอง 4.3) การทำงานหรือการประกอบอาชีพ 4.4) คุณภาพชีวิตของครอบครัว เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป และทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนด้วยกำลังกาย กำลังใจหรือกำลังทรัพย์ ตามสภาพความเป็นอยู่ของตน และตามสภาพความพิการของตนเอง และ 4.5) การมีส่วนร่วมทางสังคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรของคนพิการในระดับจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการเป็นผู้มีคุณธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เช่นเดียวกับ นางสาวเจนจีรา บุญสมบัติ (กาวา) นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เป็นระยะเวลากว่า 6 ปี ในการทำงานที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


“นับว่าเป็นคนพิการต้นแบบในการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนาสังคม ด้วยความเพียรพยายามในการศึกษา และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการให้กำลังใจคนพิการทุกประเภทและทุกคนในสังคม ทั้งนี้ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนพิการ ทำให้คนพิการสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมรวมถึงอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนพิการคนอื่นๆ ให้ไม่ท้อแท้ในการดำเนินชีวิต มีความกล้าที่จะคิดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่เอาความพิการทางร่างกายเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต โดยเปลี่ยนตนเองจาก “ภาระ” ให้เป็น “พลังของสังคม” อีกทั้งส่งเสริมอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ โดยมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป” นายสมคิด กล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code