พก.มอบบัตรปชช.สมาร์ทการ์ดแทนบัตรประจำตัวคนพิการ

ที่มา :  กรุงเทพธุรกิจ


พก.มอบบัตรปชช.สมาร์ทการ์ดแทนบัตรประจำตัวคนพิการ thaihealth


แฟ้มภาพ


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการใช้บัตรประจำตัว ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) แทนบัตรประจำตัวคนพิการ


นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการใช้บัตรประจำตัว ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) แทนบัตรประจำตัวคนพิการ โดยกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับกรมการปกครอง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บูรณาการข้อมูลคนพิการของประเทศไทย เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 สำหรับคนพิการทั่วประเทศ


นางธนาภรณ์ กล่าวว่า การร่วมมือครั้งนี้ เป็นการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) แทน บัตรประจำตัวคนพิการ "ทุกสิทธิคนพิการ ผ่านบัตรประชาชนใบเดียว : One Card All Rights" บูรณาการข้อมูลสู่ Big Data แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ 3 หน่วยงาน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงงานบริการภาครัฐ คนพิการสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวในการติดต่อราชการและรับสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของภาครัฐได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการในการเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น


โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูลและมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักบริหารการทะเบียน ทำระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูล (Services) และปรับปรุงระบบการให้บริการทำบัตรประจำตัวคนพิการ รองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อทดแทนการ ใช้สำเนาเอกสาร พร้อมกับให้การสนับสนุนเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง ข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลประชาชน ฐาน ข้อมูลสุขภาพ ฐานข้อมูลคนพิการ และสนับสนุนการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนพิการที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน


 ขณะที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เพิ่มช่องทางการตรวจสอบข้อมูลรายบุคคล ผ่าน Web services เพื่อลดผลกระทบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ในกรณีที่คนพิการต้องรับบริการฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาล และหน่วยบริการของ สปสช. เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง คนพิการได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ


ทั้งนี้ ในปี 2562 คนพิการสามารถใช้บัตรประชาชนในการติดต่อลงทะเบียน คนพิการเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้าน ต่างๆ ได้ที่ศูนย์บริการคนพิการทุกแห่ง ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.2561 เป็นต้นไป ซึ่ง พก.ได้พัฒนาระบบงานสำหรับให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลคนพิการ ผ่านทาง www.dep.go.th หรือ Web services ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน และผ่านทางระบบ Linkage Center ของกรมการปกครอง


พื่อให้คนพิการสามารถที่ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการทั่วประเทศจำนวน 1.74 ล้านคนเข้าถึงสิทธิอย่างมีคุณภาพ ได้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง สามารถติดต่อขอรับ "บริการทางการแพทย์" ได้ที่สถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลในกำกับของรัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งจะได้รับสิทธิฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งใน และนอกหน่วยบริการด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code