พก.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการให้เป็นพลังของสังคม

ที่มา : เดลินิวส์

 

พก.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการให้เป็นพลังของสังคม thaihealth

 

แฟ้มภาพ

 

พก.พร้อมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านกลไลกองทุนฯปรับเปลี่ยนเจตคติสังคม “จากภาระเป็นพลังของสังคม”

 

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จึงมอบหมายให้ กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ดำเนินการตามนโยบายประชารัฐ เพื่อให้คนพิการมีความเข้มแข็ง มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง พึ่งพาตนเองได้ โดยการให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ผ่านกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 23 เพื่อเป็นทุน สําหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาสมรรถภาพ คนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและการสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง พร้อมกับให้บริการภารกิจหลักสำคัญ ได้แก่ การให้บริการการกู้ยืมเงินคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และการดำเนินการสนับสนุนแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

 

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เร่งดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งในด้านงานเชิงรุกและเชิงรับ ตามกฎหมาย นโยบายคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้คนพิการมีสิทธิ หน้าที่ และเกิดความเท่าเทียมกันในสังคม ตามวิสัยทัศน์ “เป็นกองทุนที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างทั่วถึงและยั่งยืน”

 

“กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นับเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีความเป็นธรรม ทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 2561 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีแผนการดำเนินงานที่จะส่งเสริมให้คนพิการไทยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านกลไกกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยถือเป็นการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคม “จากภาระเป็นพลังของสังคม” ก่อให้เกิดกระแสความรับรู้ สร้างความตระหนักในการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของคนพิการ และพึ่งพาตนเองได้ต่อไป ”  นายสมคิด กล่าว

 

Shares:
QR Code :
QR Code