พก.กระตุ้นจ้างงานคนพิการ

ที่มา : มติชน


พก.กระตุ้นจ้างงานคนพิการ thaihealth


แฟ้มภาพ


พก.กระตุ้นจ้างงานคนพิการ ภาครัฐ 3 ปี โต 266 เปอร์เซ็นต์


นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการว่า ที่ผ่านมา พก.ได้มีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐ ทำให้สัดส่วนการจ้างงานในภาครัฐมีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยสถานการณ์ล่าสุดการจ้างงานคนพิการในภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวนสัดส่วนที่จะต้องจ้าง 12,500 คน สามารถจ้างไปแล้ว 10,256 คน คิดเป็นร้อยละ 82.05 แยกเป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 33 ที่เป็นการจ้างงาน 6,510 คน และมาตรา 35 ที่ให้สัมปทาน อื่นๆ แทนการจ้างงาน 3,764 คน เมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 มีการจ้างงานในภาครัฐเพิ่มขึ้น 7,455 คน คิดเป็นร้อยละ 266.15


อธิบดี พก.กล่าวอีกว่า พก.ยังคงเร่งสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการจ้างงานคนพิการให้ได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ตามเป้าหมายภายในสิ้นปีงบประมาณ 2561 ซึ่งในเดือนกันยายนนี้ จะมีการรายงานผลการจ้างงานคนพิการต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบ

Shares:
QR Code :
QR Code