ฝึกทักษะสมองประตูสู่ความสำเร็จ

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 


ฝึกทักษะสมองประตูสู่ความสำเร็จ thaihealth


แฟ้มภาพ


โลกแห่งความเป็นจริง มีปัญหา และสิ่งใหม่ๆ ให้เรียนรู้อยู่ ตลอดเวลา การประสบความสำเร็จในชีวิตจึงต้องมี "ทักษะ" ที่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย


จากการสำรวจความคิดเห็นของนายจ้าง 13.5 ล้านคนทั่วโลก ของเวทีเศรษฐกิจโลก ระบุว่า 5 ทักษะ ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโลกในปี 2020 ประกอบด้วย ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการบุคคล และการทำงานร่วมกันเป็นทีม


คำถามที่ตามมาคือ เราจะเตรียมความพร้อมกำลังคนของประเทศอย่างไรให้มีทักษะที่สำคัญเหล่านี้


ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หรือ Executive Functions(EF)เป็นการทำงานของสมองส่วนหน้าที่ทำให้ "คิดเป็น ทำงานเป็น เรียนรู้เป็น แก้ไขปัญหาเป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็น และหาความสุขเป็น" ซึ่งควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก


ทักษะในแบบ EF ช่วยให้เด็กมีการคิดอย่างมีเหตุมีผล รู้จักยับยั้งชั่งใจ วางแผนการทำงานเป็น มุ่งมั่น จดจ่อ สามารถใช้ประสบการณ์ในอดีตมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และคาดการณ์ผลในอนาคตได้ มีความสามารถในการจัดการกับงานหลายๆ อย่างได้ลุล่วง จัดลำดับงานเป็นขั้นตอน


หากฝึกฝนทักษะเหล่านี้ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จนกลายเป็นทักษะทางสมองจะช่วยพัฒนาเป็นบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จไปตลอดชีวิต และช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนา คือ ช่วงวัย 3-6 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองเปิดรับการเรียนรู้ได้ดีที่สุด


ทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จสร้างได้ไม่ยาก พื้นฐานแรกที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างความผูกพันและไว้วางใจให้เกิดขึ้นในใจเด็ก หากเด็กไว้วางใจว่า เขาปลอดภัยในความดูแลของผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครูของเขา จะทำให้เขามีสภาวะที่พร้อม ต่อการพัฒนา


การดูแลสุขภาพทางกายของสมองให้แข็งแรง ด้วยการกินอิ่ม นอนหลับให้เพียงพอ ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ล้วนมีส่วนในการสร้างความแข็งแรงทางกายภาพให้กับสมองเพื่อเป็นฐานที่ดีในการทำงานของความคิด ความรู้สึกหรือการกระทำของเด็กต่อไป โดยเฉพาะ การนอนที่เพียงพอ และการออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้มีการจดจ่อใส่ใจได้ดีขึ้น  นอกจากนี้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งบ้านและโรงเรียน ให้มีความเป็นระเบียบ ร่มเย็น ให้ความสุขและกระตุ้นการเรียนรู้ รวมถึงการมีกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอ การมีกติกาที่เด็กมีส่วนร่วมและปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ตลอดจนการได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ จะช่วยให้เด็กมีโอกาสฝึกคิดด้วยตนเอง ฝึกสังเกต คิดวางแผน แก้ไขปัญหาจากการได้ลงมือปฏิบัติ


EF Symposium 2016 : ปลูกฝังทักษะสมอง บ่มเพาะเด็กไทยยุค 4.0 เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "EF-รู้-เข้าใจ-นำไปใช้" โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้ เพื่อประยุกต์ความรู้ EF ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จัดโดย เครือข่าย Thailand EF Partnership ประกอบด้วย สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันรักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย


อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่จะร่วมสร้างเด็กไทยให้มีทักษะสมอง พร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ