‘ผ้าพื้นเมืองทหารผ่านศึก’ โอทอป จ.ตาก

ที่มา : หนังสือผ้าพื้นเมือง 12ประเด็นสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


‘ผ้าพื้นเมืองทหารผ่านศึก’ โอทอป จ.ตาก thaihealth


กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองทหารผ่านศึก องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก พัฒนาความรู้การทอผ้า สู่สินค้นโอทอปของจังหวัด


กลุ่มทอผ้าบ้านทหารผ่านศึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างเสด็จฯ เยี่ยมราษฏรที่ตำบลรวมใจพัฒนา ในครั้งนั้นทรงมอบหมายให้ผู้ติดตามไปสอบถามราษฎรว่า มีความสนใจเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพหรือไม่ ซึ่งก็มีราษฎรของบ้านทหารผ่านศึกหลายครัวเรือนยื่นความประสงค์ขอสมัครและจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้า เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2542 โดยมีวิทยากรจากสำนักศูนย์พัฒนาฝีมือและแรงงาน จ.ตาก เข้ามาช่วยอบรมให้ความรู้เรื่องการทอผ้าลายขิดแก่สมาชิกเป็นระยะเวลา 3 เดือน และเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานอยู่แล้ว จึงสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นลวดลายต่างๆ อีกมากมาย เช่น ลายลูกแก้ว โดยเจ้าหน้าที่จะเข้ามารับผ้า 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง


‘ผ้าพื้นเมืองทหารผ่านศึก’ โอทอป จ.ตาก thaihealth


ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองทหารผ่านศึก มีสมาชิก 24 คน โดยกลุ่มได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า OTOP เมื่อปี 2544 และส่งผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายขิดเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปี 2546 พร้อมท้งได้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มอาชีพและเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอเมื่อปี 2547 และในปี 2552 ผ้าทอลายขิดก็ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว

Shares:
QR Code :
QR Code