ผู้หญิงกับเบาหวาน

ที่มา : รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช หมอเบาหวาน สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ และคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ โดยหนังสือคู่มือสุขภาพดี ด้วยตนเอง โดย Lemon Farm


ผู้หญิงกับเบาหวาน thaihealth


แฟ้มภาพ


สหพันธ์เบาหวานนานาชาติได้ทำแคมเปญรณรงค์วันเบาหวานโลกปีพ.ศ.2560 หัวข้อ “ผู้หญิงกับโรคเบาหวาน” วันนี้จึงขอเกาะกระแสกล่าวถึงความสำคัญของโรคนี้ในผู้หญิง ดังนี้


1.เบาหวานในผู้หญิงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันทั่วโลกมีผู้หญิงจำนวนมากกว่า 199 ล้านคน เป็นเบาหวานและคาดกว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 313 ล้านคน ในอีก 20 ปีข้างหน้า


2.เบาหวานเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่ 9 ของผู้หญิงทั่วโลก คิดเป็นอัตรา 2.1 ล้านคนต่อปี


3.เบาหวานพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยในปี พ.ศ.2557 พบว่า ผู้หญิงเป็นเบาหวานมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุ 60-79 ปี ผู้หญิงเป็นเบาหวานประมาณร้อยละ 22 ในขณะที่ผู้ชายเป็นเบาหวานประมาณร้อยละ 15


4.ผู้หญิง 2 ใน 5 คนที่เป็นเบาหวานอยู่วัยเจริญพันธุ์ หากตั้งครรภ์โดยไม่วางแผน น้ำตาลที่ควบคุมได้ไม่ดีอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน เป็นต้น ผลกระทบต่อทารกในครรภ์ทำให้เสี่ยงต่อการแท้ง ตายคลอด หัวใจผิดปกติ ตัวโตคลอดยาก เมื่อคลอดทารกอาจมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ตัวเหลืองหรือเลือดข้น เป็นต้น ในทางกลับกันหญิงที่เป็นเบาหวานอาจประสบปัญหามีบุตรยาก


5.โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ภาวะนี้มักพบในอายุครรภ์ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หากควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อมารดาและทารก หลังคลอดระดับน้ำตาลมักกลับเป็นปกติ แต่ผู้ที่เคยเป็นเบาหวานขณะคั้งครรภ์จะมีโอกาสเป็นเบาหวานในท้องถัดไปและมีโอกาสเป็นเบาหวานได้มากกว่าคนทั่วไป


6.ผู้หญิงต้องรับผิดชอบในการดูแลบุคคลในครอบครัว เช่น การทำอาหารและให้การดูแลเมื่อมีคนไม่สบาย เพื่อสุขภาพที่ดีจึงควรปฏิวัติให้สมาชิกในครอบครัวมีการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ ลดหวานมันเค็ม


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code