ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย ใช้สิทธิประกันสังคมบำบัดได้

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา


ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย ใช้สิทธิประกันสังคมบำบัดได้ thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานประกันสังคม เผยผู้ป่วยโรค ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสามารถใช้สิทธิประกันสังคมบำบัดโรคไตได้แล้ว


สำนักงานประกันสังคม โดยนาย อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาเปิดเผยถึงสิทธิประโยชน์คุ้มครองผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไต ซึ่งผู้ประกันตนสามารถยื่นขอใช้สิทธิการบำบัดทดแทนไตได้ ประกอบด้วย


การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้สิทธิในอัตราไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์ (เดือนละ 18,000 บาท) และจ่ายค่าเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาทต่อราย ระยะเวลา 2 ปี หากภายในระยะเวลา 2 ปี ผู้ประกันตนมีความจำเป็นต้องเตรียมเส้น เลือดหรือแก้ไขเส้นเลือดฯ จ่ายเพิ่มอีก ไม่เกิน 10,000 บาท


การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร ให้สิทธิ์ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท และจ่ายค่าวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกทางช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ ในอัตราไม่เกิน 20,000 บาท ในระยะเวลา 2 ปี หากภายในระยะเวลา 2 ปี ผู้ประกันตนมีความจำเป็นต้องวางท่อรับส่งน้ำยาทางช่องท้อง จ่ายเพิ่มอีกไม่เกิน 10,000 บาท


การปลูกถ่ายไต ให้ได้รับสิทธิการบริการทางการแพทย์ก่อน ระหว่าง หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต และรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต สำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต ต้องเป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด


โดยมีผลการพิสูจน์ Serum Bun, Serum Creatinine หรืออัตราการกรองของเสียของไต และขนาดของไต ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นคำขอรับสิทธิการบำบัดทดแทนไตต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิ


ในกรณีผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและได้รับสิทธิบำบัดทดแทนไตมาแล้วจากสิทธิอื่น เช่น สิทธิข้าราชการ หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็ยังสามารถใช้สิทธิบำบัดทดแทนไตจากสำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย


อย่างไรก็ดี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th .

Shares:
QR Code :
QR Code