ผู้ปกครองร่วมแก้ปัญหาเด็กจมน้ำ

ที่มา: www.thainews.prd.go.th


ผู้ปกครองร่วมแก้ปัญหาเด็กจมน้ำ  thaihealth


แฟ้มภาพ


แนะผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ


นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า จากข้อมูลจากสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้สรุปสถานการณ์การตกน้ำ-จมน้ำของเด็ก ขณะที่ประเทศไทยมีเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ำมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว 5-15 เท่าตัว เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งเมื่อเทียบกับการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ จะสูงกว่าอุบัติเหตุจราจรประมาณ 2 เท่าตัว และมากกว่าไข้จากไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะและไข้เลือดออกถึง 24 เท่าตัว คิดเป็นจำนวนปีละ 1,420 คน หรือวันละ 4 คน  โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด รองลงมาคือภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้


จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเด็กจมน้ำอยู่ในอันดับสูงของประเทศและมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติมากพอสมควร เพื่อเป็นการป้องกันการจมน้ำ จึงขอความร่วมมือให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน พิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองระมัดระวังอันตรายจากการจมน้ำ ตามแนวทางข้อเสนอของกรมควบคุมโรคให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำชุมชน ให้มีการสร้างรั้วติดป้ายคำเตือน มีเสื้อชูชีพ หรือถังแกลลอนพลาสติกเปล่าผูกเชือกไม้ และนกหวีด หรือระฆังไว้ สำหรับใช้ขอความช่วยเหลือไว้บริเวณแหล่งน้ำ ส่วนแหล่งน้ำที่จัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือสระว่ายน้ำ ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแล มีกฎระเบียบ ต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่เดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


นอกจากนั้น ยังกำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนทราบถึงอันตราย และวิธีการป้องกันการจมน้ำ รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคการศึกษา สนับสนุนให้เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปเรียนว่ายน้ำและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติในการขุดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขึ้นมาใหม่ ต้องมีการกำกับดูแลและมีมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องด้วย


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ