ผู้บริหาร-ครู ‘ต้นแบบ’ สถานศึกษาปลอดอบายมุข

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ


ผู้บริหาร-ครู 'ต้นแบบ' สถานศึกษาปลอดอบายมุข thaihealth


ศธ.สั่งผู้บริหาร-ครูเป็น'ต้นแบบ'สถานศึกษาปลอดเหล้า-บุหรี่100%


ด้วยแนวคิดที่ครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี แก่นักเรียน นักศึกษาในทุกๆ ด้าน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงได้สั่งการ ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็น แบบอย่างที่ดี โดยออกมาตรการให้สถานศึกษา ทุกแห่งต้องปลอดบุหรี่-เหล้า 100%


นพ.ธีระเกียรติ เปิดเผยว่าในการประชุม ผู้บริหารองค์กรหลักของ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำชับให้ทุกองค์กร กลับไปดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ไปสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ ศธ.ดำเนินการเพื่อที่ประชาชนได้เข้าใจว่าสิ่งที่ดำเนินการต่างๆ ผู้เรียน จะได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหน ขณะเดียวกัน นายกฯ อยากให้ศธ.ได้จัดการ ศึกษาเพื่อท้องถิ่นมากขึ้น ให้เด็กได้เรียนรู้ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองว่า ชุมชนที่อยู่ มีเรื่องใดที่น่าสนใจบ้างไม่ใช่รับรู้แต่วัฒนธรรมของต่างประเทศเพียงอย่างเดียว


"อยากให้เด็กได้สื่อสารสิ่งเหล่านี้ออกมา ในรูปแบบการตลาด เพื่อจะได้สร้างเศรษฐกิจ ในท้องถิ่นและเพิ่มการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ไว้แนะนำให้ชาวต่างชาติได้รับทราบ ถึงของดีในพื้นที่ตนเองด้วย"


ทั้งนี้ ยังได้สั่งเป็นมาตรการให้สถานศึกษา ทุกแห่งปลอดเหล้าและบุหรี่แบบ 100% โดยผู้บริหาร และครูจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ให้แก่นักเรียนห้ามสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าในสถานศึกษาให้เด็กเห็นอย่างเด็ดขาด เพราะเรื่องนี้หากทำก็ถือว่าผิดกฎหมายที่ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอยู่แล้ว ดังนั้นหากนักเรียนเห็นครูหรือผู้บริหารสูบบุหรี่และ ดื่มเหล้าในโรงเรียนให้แจ้งข้อมูลมาที่เขตพื้นที่ หรือส่วนกลางได้ทันที"


นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่าเรื่อง ปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาและเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ได้มอบให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ไป ดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะ ทั้งสองประเด็นนี้จะเป็นตัวชี้วัดผลงาน ศธจ.และศธภ.ด้วย


ด้าน นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษก ศธ. กล่าวว่า ในการประชุมองค์กรหลักฯ นพ.ธีระเกียรติ ได้แจ้งให้สถานศึกษาทุกสังกัดขอความร่วมมือ ให้นักเรียนนักศึกษางดใช้โทรศัพท์ระหว่าง การเรียนการสอน เนื่องจากอยากให้เด็กมีสมาธิ ในสิ่งที่ครูสอนหน้าชั้นเรียนและได้ฝึกวิธีการจดและจำ เพื่อให้คิดวิเคราะห์เป็นมากขึ้น เพราะนายกฯมีความห่วงใยในเรื่องการ ใช้โทรศัทพ์มือถือของนักเรียน


อย่างไรก็การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนปลอดเหล้า-บุหรี่ เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา ศธ. เคยร่วมกับสำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) และสำนักงานพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษา (สนก.) ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดตัว เครือข่ายและคู่มือโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ด้วยคำสอนพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา และป้องกัน แก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ที่กระทบต่อนักเรียน


ในครั้งนั้นมีการประกาศจุดประสงค์ในการทำกิจกรรม ว่าสภาพแวดล้อมรอบข้าง มีผลต่อเยาวชนในการเข้าถึงการดื่มเหล้าและ สูบบุหรี่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ ผลกระทบที่ตามมาคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำลง นำไปสู่การ ก่อคดีอาชญากรรม ความรุนแรง และสิ่งเสพติด ดังนั้นการสร้างความตระหนัก และการปฏิรูปการศึกษาจึงต้องดำเนินการให้สอดคล้องกัน โดยผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ต้องเป็น ต้นแบบและช่วยกันทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่สีขาว ลดความเสี่ยงของนักเรียนในการ ดื่มเหล้า สูบบุหรี่


โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดต่อเนื่องทุกปี มาตั้งแต่ปี 2554  โดยผลลัพธ์ที่ได้พบว่า นอกจากช่วยลดปัญหาข้างต้นได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการรวมตัวของโรงเรียนแกนนำเครือข่าย 4 ภาค จำนวน 30 แห่ง ที่จะเป็นต้นแบบและขยายผลแนวทางการดำเนินงานให้กับโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป


ทั้งนี้  มีข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน พบว่าเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี ใน 4 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และนครปฐม มีเยาวชนนอกสถานศึกษา ที่เคยดื่มแอลกอฮอล์ถึง 69.5% และมีโอกาสได้รับความเสี่ยงสูงจากการใช้สารเสพติดถึง 2.8 เท่า


โดยนักวิจัยมองว่า เมื่อเด็กไปเรียนแล้วเรียนไม่ได้ พอออกนอกห้องเรียนก็จะเพิ่ม ความเสี่ยงมากขึ้น เนื่องจากไม่มีภูมิคุ้มกันยับยั้งชั่งใจ ดังนั้นครอบครอบครัว สถานศึกษา จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เหล่านี้


'ผู้บริหารและครู ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ห้ามสูบบุหรี่หรือ ดื่มเหล้าในสถานศึกษาให้เด็กเห็นเด็ดขาด' ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

Shares:
QR Code :
QR Code