ผู้นำยุวชนสร้างสุข รุ่นที่1

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)


ภาพประกอบจากมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)


ผู้นำยุวชนสร้างสุข รุ่นที่1  thaihealth


เปิดค่ายผู้นำยุวชนสร้างสุข รุ่นที่1 ระดับอุดมศึกษา


เมื่อเร็วๆ นี้  ณ สวนสัตว์สงขลา รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง ตัวแทนแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายผู้นำยุวชนสร้างสุข รุ่นที่1 ระดับอุดมศึกษา โดยมีแกนนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 43 คน


โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านสลับสับเปลี่ยนกันไปตามเนื้อหารายวิชาด้วยกัน เช่น ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.ฟาฏอนี อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี อาจารย์อุสมาน ราษฎร์นิยม เลขานุการวิทยาลัยอิสลามศึกษา อาจารย์รชฏ สาตราวุธ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี และ ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ผู้จัดการแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่บรรดาผู้นำยุวชนสร้างสุข รุ่นที่1/2559 ระดับอุดมศึกษา


ตลอดระยะเวลาอบรมมีกระบวนการที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้เข้าร่วมจะต้องแสดงศักยภาพและภาวะผู้นำออกมาให้เห็นได้อย่างอิสระ ทั้งการนำละหมาดที่จะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนในการเป็นผู้นำละหมาดตลอดเวลาละหมาดทั้ง 5 เวลา การเทศนาหลังละหมาดทั้ง 5 เวลา ที่ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องออกมา ร่วมไปถึงก่อนเริ่มและหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมของทุกๆวันด้วย โดยหลักแล้วผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจะต้องมีส่วนร่วมกับกระบวนการและกิจกรรมทุกอย่างตลอดระยะเวลาค่ายครั้งนี้

Shares:
QR Code :
QR Code