ผุดแคมเปญ “Health Booster อัปเสียงให้ใจฟู” ยกระดับนักสื่อเสียงสุขภาวะ พัฒนานวัตกรรมสื่อสาร สร้างความรู้ด้านสุขภาพ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส.-กลุ่มคนตัวD ผุดแคมเปญ ‘Health Booster อัปเสียงให้ใจฟู’ สานพลัง นักสื่อเสียงสุขภาวะ 200 คลื่นทั่วไทย  ร่วมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมสื่อสารใหม่ 10 รูปแบบ ภายในปี 65 มุ่งสร้างสังคม สุขภาวะ ขยายผลส่งต่อความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง

                    นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ให้ข้อมูลว่า สสส. ร่วมกับ กลุ่มคนตัวD จัดแคมเปญ Health Booster อัปเสียงให้ใจฟู เพื่อยกระดับการดำเนินงานของ “นักสื่อเสียงสุขภาวะ” เครือข่ายนักสื่อสาร ภายใต้โครงการเครือข่ายนักสื่อเสียงสุขภาวะสร้างคนไทยหัวใจฟู ให้สามารถสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ในวงกว้างได้ผ่านการนำใช้นวัตกรรมแพลตฟอร์ม เครื่องมือ สื่อองค์ความรู้ที่ถูกต้องของ สสส. ไปใช้เป็นเครื่องมือขยายผลกับกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ โดยได้ติดอาวุธทางปัญญาในรายประเด็นจากผู้เชี่ยวชาญของ สสส. และเสริมเทคนิค ทักษะการสื่อสารสุขภาวะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดตามบริบทของพื้นที่ สร้างความรอบรู้สุขภาพระดับจังหวัดได้

                    “นักสื่อเสียงสุขภาวะ มีศักยภาพและทักษะในการใช้สื่อ และการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไขปัญหาของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมได้อย่างสร้างสรรค์ ถือเป็น “ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Maker)” ที่สำคัญ ที่จะช่วยหนุนเสริมการจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจในการปรับพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยในแคมเปญดังกล่าว สสส.  มุ่งเป้าให้เกิดรูปแบบนวัตกรรมช่องทางของการสื่อสารที่สร้างสรรค์การเรียนรู้สุขภาวะใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ อย่างน้อย 10 รูปแบบ ภายในระยะเวลา 3 เดือน ระหว่าง ต.ค.-ธ.ค. 2565 อีกด้วย” นางเบญจมาภรณ์ กล่าว

                    นางสาวจันทิมา ตรีเลิศ ผู้รับผิดชอบโครงการเครือข่ายนักสื่อเสียงสุขภาวะสร้างคนไทยหัวใจฟู สสส. ให้ข้อมูลว่า โครงการเครือข่ายนักสื่อเสียงฯ มุ่งสร้างนักสื่อเสียงให้มีทักษะการสร้างสรรค์สื่อ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่สามารถส่งต่อสื่อสุขภาวะได้หลากหลายรูปแบบ โดยมีจังหวัดนำร่อง เกิดอาสาสมัครคนไทยหัวใจฟูที่พร้อมร่วมกิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบอกต่อกับผู้อื่นกว่า 1,000 คน และได้มีการขยายผลนำไปสู่การส่งต่อความรู้ด้านสุขภาพผ่านสถานีวิทยุกว่า 200 สถานี

                    “แคมเปญ Health Booster อัปเสียงให้ใจฟู  นี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักสื่อเสียงสุขภาวะที่จะได้มีความตระหนัก แรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มีวิถีชีวิตสุขภาวะ สามารถขยายผลปรับใช้กับบริบทของพื้นที่ ทั้งในรูปแบบรายการวิทยุ สื่อออนไลน์ และจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่ได้ ตามโมเดลการทำงานสร้างระบบนิเวศสื่อเสียงสุขภาวะสร้างคนไทยหัวใจฟูรอบรู้สุขภาพของโครงการ รวมถึงสามารถนำไปขยายผลกับหน่วยงาน องค์กรในท้องถิ่นที่สนใจเพื่อสร้างความต่อเนื่องยั่งยืนได้ โดยครั้งนี้มีนักสื่อเสียงสุขภาวะทั้งในพื้นที่นำร่องและเครือข่ายนักสื่อเสียงสุขภาวะจากจังหวัดต่างๆ สนใจเข้าร่วมแคมเปญมากถึง 16 จังหวัดทั่วไทย น่าน ชัยภูมิ หนองคาย หนองบัวลำภู กาญจนบุรี ชัยนาท เพชรบุรี ระยอง สมุทรสาคร สุพรรณบุรี อ่างทอง กระบี่ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พังงา” นางสาวจันทิมา กล่าว

                    นางสาวณัฐนิช ทองก้อน นักสื่อเสียงสุขภาวะ คลื่นคนรักถิ่น 104.75 จ.ชัยนาท ให้ข้อมูลว่า แคมเปญ Health Booster ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานจิตอาสา พร้อมให้ความรู้เรื่องสุขภาพองค์รวมเพื่อให้เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม ที่สำคัญยังช่วยสานพลังกลุ่มสื่อมวลชน ทั้งสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงคนในชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะได้ โดยหลังจากนี้จะกลับไปผนึกกำลังร่วมกับอาสาสมัครคนไทยหัวใจฟู มีทั้ง อสม. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทีวี กลุ่มผู้ฟังวิทยุ ที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครนำความรู้ด้านสุขภาพส่งต่อคนในชุมชนกว่า 60 คน มาร่วมสร้างความรอบรู้สู้ NCDs เพื่อสุขภาวะที่ดีของชาวชัยนาทกันต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code