ผักที่ดี ต้องปลอดภัยระดับไหน?

ที่มาและภาพประกอบ : เรื่อง ผัก ระยะปลอดภัย www.greenery.org


ผักที่ดี ต้องปลอดภัยระดับไหน? thaihealth


เพราะผักตามท้องตลาดทั่วไปที่เราไม่รู้ที่มา อาจเป็นผักที่ปลูกด้วยการใช้สารเคมี โดยไม่มีการตรวจสอบควบคุม ส่วนผักที่มีตรารับรองก็ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยแบบ 100% จึงเป็นเหตุผลที่ผู้บริโภคอย่างเราต้องรู้จักเลือกและแยกแยะผักให้เป็น โดยผักปลอดภัยนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ ดังนี้


ผักที่ดี ต้องปลอดภัยระดับไหน? thaihealth


ผักอนามัย คือผักที่มีตรามาตรฐานผักผลไม้อนามัย รับรองโดย กรมวิชาการเกษตร ปลูกแบบใช้สารเคมี แต่ควบคุม จึงอาจไม่ปลอดภัยจาก GMOs หรือปุ๋ย ยา และฮอร์โมนตกค้าง


ผักปลอดภัย คือผักที่มีตรารับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปลูกแบบใช้สารเคมี แต่ควบคุม จึงอาจไม่ปลอดภัยจาก GMOs หรือปุ๋ย ยา และฮอร์โมนตกค้าง


ผักไร้ดิน (ไฮโดรโพนิกส์) คือผักที่มีตรารับรอง GAP โดยกรมวิชาการเกษตร หรือไม่มี ปลูกในน้ำ โดยให้อาหารสังเคราะห์ทั้งเคมีและอินทรีย์ อาจเสี่ยงไนเตรตตกค้าง และอาจไม่ปลอดภัยจาก GMOs หรือปุ๋ย ยา และฮอร์โมนตกค้าง


ผักไร้สาร (ปลอดสารพิษ) คือผักที่ผ่านระบบ PGS (ชุมชนรับรอง) หรือไม่มี ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมี แต่ไม่ทุกขั้นตอนในการปลูก อาจไม่ได้ควบคุมเรื่องเมล็ดพันธุ์ ระบบการจัดการ และการตรวจสอบย้อนหลัง จึงอาจไม่ปลอดภัยจาก GMOs หรือปุ๋ย ยา และฮอร์โมนตกค้าง


ผักอินทรีย์ คือผักที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีทุกขั้นตอน ปลูกด้วยวัสดุจากธรรมชาติล้วนๆ ปลอดภัยจาก GMOs ปุ๋ย ยา และฮอร์โมน มีตรารับรองโดยเกษตรอินทรีย์ PGS มกอช. และ มกท. (IFOAM)


รู้กันอย่างนี้แล้วก็ควรหันมาเลือกซื้อผักอินทรีย์ แม้จะไม่มีตรารับรอง แต่ถ้าเป็นผักที่มาจากเกษตรกรที่เรารู้จักที่มาและมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากเคมีตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ด การจัดการฟาร์ม การดูแล การเก็บเกี่ยว จนมาถึงมือเรา ก็ปลอดภัยทั้งต่อตัวเราและต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน

Shares:
QR Code :
QR Code