ผลิตสื่อการเรียนรู้ หนุนทักษะชีวิตเด็กพิเศษ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ผลิตสื่อการเรียนรู้ หนุนทักษะชีวิตเด็กพิเศษ thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส.-พม.-มูลนิธิออทิสติกไทย ผลิตคลิปการสอนทางเลือก เพิ่มทักษะสื่อสารให้ “เด็กออทิสติก” พร้อมส่งวิดีโอสื่อรูปภาพ บัตรคำ สอนวิธีล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย ให้เครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 4,800 ชุด ทั่วประเทศ พร้อมเปิดบ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ หนุนความสามารถทางศิลปะ-ไอที


ผลิตสื่อการเรียนรู้ หนุนทักษะชีวิตเด็กพิเศษ thaihealth


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่มูลนิธิออทิสติกไทย นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวในพิธีมอบสื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติกว่า สสส.ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒฯสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดทำคลิปวิดีโอการสอนกิจกรรมการสื่อสารทางเลือก(Augmentative Alternative Communication-AAC) เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำมาใช้ฝึก “ทักษะการสื่อสาร” ด้วยตนเอง ทำให้เด็กมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดค่าใช้จ่ายครอบครัวในการนำลูกไปรับบริการในศูนย์ฝึกต่างๆ ด้วย


ผลิตสื่อการเรียนรู้ หนุนทักษะชีวิตเด็กพิเศษ thaihealth


นอกจากนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ และสุขภาพของกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมไปถึงครอบครัวของคนพิการทั่วประเทศ จึงจัดทำชุดสื่อ visual strategies การใช้รูปภาพช่วยในการสื่อสารของเด็กออทิสติก ในการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกเครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั่วประเทศ จำนวน 4,800 ชุด ในการส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกและเด็กพิเศษ ในเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในชุมชนทั่วประเทศ


ผลิตสื่อการเรียนรู้ หนุนทักษะชีวิตเด็กพิเศษ thaihealth


นางภรณี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สสส.ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ปกครอง ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างอาชีพที่ใช้เทคโนโลยีสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามหลักการของ Universal Design Learning (UDL) มีคู่มือแนวทางการฝึกอาชีพด้านเทคโนโลยี


สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 4 เรื่อง ได้แก่ สติ๊กเกอร์ไลน์ เวบไซต์ ถ่ายภาพ และภาพยนตร์สั้น และเพิ่มโอกาสการมีอาชีพและรายได้ โดยส่งเสริมนวัตกรรมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอีกด้วย รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมเพื่อการมีงานทำของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และเสริมศักยภาพเครือข่าย อาทิ พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการมีงานทำ ฝึกทักษะทางสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ปกครองของเด็กออทิสติก สนับสนุนทางเลือกในการประกอบอาชีพและพัฒนาบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษ เช่น ร่วมโครงการจ้างงานหรือประกอบอาชีพอิสระ


ผลิตสื่อการเรียนรู้ หนุนทักษะชีวิตเด็กพิเศษ thaihealth


ผลิตสื่อการเรียนรู้ หนุนทักษะชีวิตเด็กพิเศษ thaihealth


ผลิตสื่อการเรียนรู้ หนุนทักษะชีวิตเด็กพิเศษ thaihealth


นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.ในการจัดทำโปรแกรมเพื่อการมีงานทำของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และการเสริมศักยภาพเครือข่ายแกนนำและเยาวชนบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กลุ่มทรู และภาคธุรกิจเอกชน ร่วมส่งกำลังใจ “ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด” โดย จัดทำ “คลิปให้กำลังใจ” ที่ผลิตโดยเยาวชนออทิสติก ให้กำลังใจสังคม การพัฒนารูปแบบ Learning From Home ในโครงการ “บ้านส่งเสริมทักษะชีวิต” พัฒนารูปแบบการเรียนรู้และฝึกทักษะทั้งแบบ On Line และ Off Line นำเทคนิคการสอนระบบ “การสื่อสารทางเลือก หรือ AAC” ที่นิยมใช้ในต่างประเทศ


ผลิตสื่อการเรียนรู้ หนุนทักษะชีวิตเด็กพิเศษ thaihealth


ผลิตสื่อการเรียนรู้ หนุนทักษะชีวิตเด็กพิเศษ thaihealth


โดยจัดสื่อการสอนบัตรภาพ บัตรคำ ร่วมกับการใช้แอปพลิเคชัน การมอบชุดการสอนงานศิลปะ ที่ออกแบบโดยเยาวชนออทิสติก ชุดการสอนทักษะการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้รับการฝึกทักษะที่บ้านและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพ่อแม่และครอบครัว มีครอบครัวร่วมโครงการจำนวน 4,800 ครอบครัว จากทั่วประเทศ


 ผลิตสื่อการเรียนรู้ หนุนทักษะชีวิตเด็กพิเศษ thaihealth


ผลิตสื่อการเรียนรู้ หนุนทักษะชีวิตเด็กพิเศษ thaihealth


สำหรับภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิตการใช้สื่อสำหรับบุคคลออทิสติก เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสารทางเลือก(AAC) ศิลปะ การส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ร้านกาแฟในโครงการ For  All CoFFee และร้าน Art story ธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มเด็กพิเศษ และบุคคลออทิสติก ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือของน้องๆ กลุ่มเด็กพิเศษ ทั้งกระเป๋า เสื้อ หมวกฯลฯ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ