ผลักดัน ‘รู้เท่าทันสื่อ’ สู่เด็กปฐมวัย

          ขับเคลื่อนรู้เท่าทันสื่อ สู่กลุ่มเด็กปฐมวัยแจกคู่มือภูมิคุ้มกันให้ศูนย์พัฒนาเด็กทั่ว ปท.


/data/content/26674/cms/e_bcdhlnuwx379.jpg

แฟ้มภาพ


          นางสาวสรวงธร นาวาผล ผู้อำนวยการกลุ่ม wearehappy (องค์กรสาธารณประโยชน์) เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันสื่อเพื่อ เด็กและเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกลุ่ม wearehappy (องค์กรสาธารณประโยชน์) ผู้ดำเนินงานโครงการ นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยร่วมภาคีเครือข่าย คลอดคู่มือทักษะการรู้เท่าทันสื่อระดับปฐมวัย ว่า จากการที่กลุ่มและภาคีเครือข่ายได้ตระหนักว่าในเส้นทางการเจริญเติบโตของเด็กต้องเกี่ยวข้องกับ สื่อในทุกรูปแบบอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง และ ยังไร้การควบคุม สารทั้งดีและไม่ดีทั่วโลกได้ หลั่งไหลผ่านสื่อต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และ ความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือสื่อมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของเด็กๆ เป็นอย่างมาก เมื่อไม่ สามารถหลีกเลี่ยงสื่อได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กได้เผชิญหน้ากับสื่ออย่างรู้เท่าทันและมีภูมิคุ้มกัน พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสคิดวิเคราะห์ สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จากประสบการณ์ของผู้ใหญ่ที่แวดล้อม และการรู้จักใช้สื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและมีสุขภาวะ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงผลักดันให้เกิดโครงการ นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย และพัฒนาคู่มือรู้เท่าทันสื่อสำหรับกลุ่มครูเด็กในศูนย์เด็กเล็กขึ้นมา 2 เล่ม


          ผู้อำนวยการกลุ่ม wearehappy กล่าวต่อไปว่า สำหรับคู่มือเล่มแรกคือ แนวทางการจัด ประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ นวัตกรรมเท่าทันสื่อ เกิดขึ้นจากแนวคิดร่วมกันของกลุ่มครูปฐมวัยแกนนำจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน กรุงเทพมหานคร 22 เขต 32 ศูนย์ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกาญจนบุรี 5 ศูนย์ และอีกเล่มคือ คู่มือ การรู้เท่าทันสื่อสำหรับครูปฐมวัย เขียนโดย ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก นักวิชาการด้านสื่อ นักวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย รวมทั้งครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในด้านการจัดการกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กและจะเป็นผู้ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ครอบครัว ในโอกาสต่อไป ส่วนคู่มือรู้เท่าทันสื่อ 2 เล่ม ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเตรียมนำมาเผยแพร่ แจกจ่ายให้ครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และ ส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ในงานสัมมนา "คู่มือการเรียนรู้เท่าทันสื่อสำหรับครูปฐมวัย" ณ ห้องทับทิม โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร


          ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่ม wearehappy 209/265 ม.บุศรินทร์ ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร.086-0549252 E-mail.wearehappyhome @gmail.com หรือ เฟซบุ๊ค wearehappyinthai


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code