ผบ.ทร. ประชุมบอร์ด สสส.นัดแรก

         ผบ.ทร. ประชุมบอร์ด สสส.นัดแรก หนุนเคลื่อนงานป้องกัน-สร้างเสริมสุขภาวะคนไทย  


/data/content/25089/cms/e_gijkmorswz46.jpg 


        เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กำกับดูแลฝ่ายสังคมจิตวิทยา เข้าร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. เป็นครั้งแรก โดยมีคณะกรรมการกองทุน อาทิ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรักษาการ รมว.สาธารณสุข และรองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1  นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานคนที่ 2 เข้าร่วม


/data/content/25089/cms/e_aefijklmnvx9.jpg


       พล.ร.อ.ณรรงค์ กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. โดยการประชุมวันนี้เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ สสส. ทั้งนี้นโยบายสำคัญของ คสช.ด้านสาธารณสุขมีความเชื่อมโยงกับการทำงานของ สสส. ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทย มีกลไกในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม ซึ่ง สสส.เป็นองค์กรสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ คสช.คาดหวัง อย่างไรก็ตามการดำเนินงานจากนี้ขอให้กำหนดกรอบการทำงานที่เน้นไปในทิศทางที่สามารถขับเคลื่อนตามนโยบาย คสช. รวมทั้งมีความโปร่งใสตามนโยบายของหัวหน้า คสช.


         “แผนการดำเนินงานต่างๆ ควรเน้นการเข้าถึงของประชาชนให้สามารถสร้างเสริมสุขภาวะของตนเองเป็นอันดับแรก มีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ผมพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ หากมีอุปสรรคการดำเนินงานก็พร้อมรับฟังและช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินงาน สสส.บรรลุเป้าหมายที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น” พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าว  


/data/content/25089/cms/e_behjnotw1379.jpg         ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบข้อเสนอนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย สสส.ได้ประมวลข้อเสนอที่ได้มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในด้านการลดอบายมุขในสังคม เพิ่มปัจจัยบวกทางสุขภาพ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การดูแลผู้ด้อยโอกาส การดูแลเด็กและเยาวชน และการพัฒนาศักยภาพองค์กร รวม 30 ประเด็นเชิงนโยบาย ที่ได้ผลักดันและขับเคลื่อนเชิงนโยบายร่วมกับ 14 กระทรวง/หน่วยงาน อาทิ ร่าง พรบ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ… , ปรับปรุง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 , ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางรถไฟ พ.ศ…., การบังคับใช้ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 โดย ผบ.ทร. มอบนโยบายว่าในหลายประเด็นที่สามารถออกกระทรวงได้เลยก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งรัด แต่หากประเด็นที่ต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนคงต้องรอภายหลังจัดตั้งรัฐบาล


 


 


         ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code