ผนึกกำลังเดินหน้าประชารัฐเพื่อสังคม

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ผนึกกำลังเดินหน้าประชารัฐเพื่อสังคม thaihealth


แฟ้มภาพ


"สมคิด" ผนึกกำลัง "หมอประเวศ"ตั้งคณะทำงานสานพลังประชารัฐเพื่อสังคมพัฒนาเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ มอบคลังศึกษาแนวทางออกพันธบัตรนำเงินไปใช้เพื่อสังคม  ด้าน สสส.เสนอ 5 โมเดล ให้ภาคเอกชนร่วมดูแลสังคม


ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม "ประชารัฐเพื่อสังคม" โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์รมว.คลัง และภาคีเครือข่ายประชารัฐ โดยศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง "ภาคีธุรกิจ เพื่อการพัฒนาประเทศไทย" พร้อมด้วย นพ.พลเดชปิ่นประทีป เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมทั้งตัวแทนบริษัทเอกชนในเครือข่ายประชารัฐ เข้าร่วมการประชุมที่ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี


ผนึกกำลังเดินหน้าประชารัฐเพื่อสังคม thaihealthรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า นโยบายประชารัฐตลอด 1 ปีที่ผ่านมาเป็นไปได้ดีมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นไปในด้านเศรษฐกิจ ตนจึงได้หารือร่วมกับ ศ.นพ.ประเวศวะสี อยากให้มีการเริ่มต้นนโยบายประชารัฐด้านสังคมอย่างจริงจัง ซึ่งมีหลายเรื่องที่ภาคเอกชน สามารถเข้ามาร่วมผลักดันไปได้ เช่น การผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในขณะที่ภาคเอกชนมีกำลัง มีเครื่องมือ จึงอยากให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยภาครัฐจะร่วมมาตรการทางภาษีสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)เร็วๆ นี้เพื่อส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุมากขึ้น


ขณะนี้ได้มอบหมายให้ที่ประชุมมีการตั้งกลไกเพื่อขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อสังคม โดยเตรียมที่จะจัดตั้งคณะทำงานสานพลังประชารัฐเพื่อสังคม ประกอบไปด้วยฝ่ายรัฐมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหัวหน้า และปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการร่วม ส่วนภาคเอกชนได้มอบให้นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะทำงาน


สำหรับภาคประชาสังคมมอบให้ ส.ช.ตั้งกรรมการขึ้นมาหารือร่วมกัน รวมทั้งให้มีตัวแทนของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มาร่วมเป็นกรรมการเพื่อสนับสนุนแนวทางการระดมทุนด้วย โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานชุดนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าเมื่อทำงานตามกลไกนี้ในอีก 1 ปีข้างหน้ารัฐบาลต่อไปจะเข้ามาใช้กลไกนี้ทำงานเพื่อสังคมต่อได้ทันที


"การดูแลสังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีเครื่องมือดูแลผ่านหลายมาตรการและร่วมกันหลายฝ่าย กระทรวงการคลังจะทยอยออกมาตรการดูแลสังคมผู้สูงอายุ เพื่อเสนอ ครม.พิจารณาในเร็วๆ นี้ เช่นการให้การจ้างงานผู้สูงอายุ การตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) เพื่อให้ผู้มีอาชีพอิสระ สมัครเป็นสมาชิกสะสมเงินออมระยะยาวในกองทุน กบช. เพื่อรับเงินบำนาญใช้ในยามเกษียณ การจัดทำที่อยู่อาศัยของการเคหะเพื่อรองรับผู้สูงอายุ" รองนายกรัฐมนตรี กล่าว


ศ.นพ.ประเวศ กล่าวว่า ประชารัฐถือเป็นแนวทางใหม่ในสังคมที่สามารถรวมเอาพลังที่มีความหลากหลายจากผนึกกำลังเดินหน้าประชารัฐเพื่อสังคม thaihealthภาคส่วนต่างๆในสังคมมาใช้ในการพัฒนาสังคมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้านทั้ง 8,000 ตำบลและ 80,000 หมู่บ้าน โดยมีสองเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและทำควบคู่กัน ได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุและการพัฒนาคุณภาพเยาวชน ซึ่งต้องมีกลไกที่ควรพัฒนาคือผลักดันให้เกิดคณะกรรมการอิสระขึ้นมาขับเคลื่อนในประเด็นเหล่านี้ โดยรวมเอากลไกของทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคม สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งทำนอกจากเรื่องผู้สูงอายุ ยังมีเรื่องของการสร้างคุณภาพ เด็กและเยาวชน เพราะตอนนี้ห่วงว่า เด็กที่เกิดมาใหม่ปีละ 700,000-800,000 คน จะอยู่ในสภาพอย่างไร นั่นเพราะที่ผ่านมา 30 ปี ระบบการศึกษาของไทยจะเน้นท่องจำมาโดยตลอด ไม่ได้สร้างให้มีความรู้ด้านการจัดการเพื่อให้เด็กเอาตัวรอดอยู่ได้


นพ.พลเดช กล่าวว่า ประชารัฐเป็นกระบวนการทำงานแบบสานพลังระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาประเทศและชุมชนท้องถิ่นในช่วง 1 ปี ของการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลได้แสดงให้เห็นแล้วว่าภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมไทย มีศักยภาพและความพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือและร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ดังนั้น ประชารัฐเพื่อสังคม จึงเป็นการขยายบทบาทความร่วมมือการพัฒนาจากประเด็นเศรษฐกิจสู่ประเด็นการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลกลุ่มประชากรเป้าหมายที่เปราะบางซึ่งรัฐเข้าถึงยาก และประเด็นทางสังคมที่สำคัญซึ่งรัฐมีข้อจำกัดในการดูแลเชิงคุณภาพ


ดร.สุปรีดา กล่าวว่า สสส. ได้เสนอแนวคิดในการดำเนินงานประชารัฐภาคสังคมโดยนำประเด็นที่มีผลกระทบทางสังคมให้ภาคธุรกิจเข้ามาร่วมต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาทางสังคม ได้แก่ 1.การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย 2.การจ้างงานคนพิการ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4.การลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ และ 5.การสร้างเครือข่ายเพื่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนกิจกรรม ร่วมบริหารจัดพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง อาทิ ในส่วนของการจ้างงานคนพิการ ภาคธุรกิจสามารถเข้ามาสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานสาธารณประโยชน์ใกล้บ้านในอัตรา 1 ต่อ 100 ตาม ม.33 หรือส่งเสริมอาชีพคนพิการตาม ม.35 พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการ 1.9 ล้านคน ลงทะเบียน 1.56 ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้พิการไม่มีงานทำ 46% หรือ352,859 คน หากภาคเอกชนเข้าร่วมสนับสนุน จ้างงานผู้พิการได้ตามเป้าอย่างน้อย10,000 คน จะทำให้เกิดการสร้างรายได้ถึง 1 พันล้านบาท


"ปัจจุบันผู้สูงอายุ 34% มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจน หรือ 2,572 บาทต่อคนต่อเดือนและปัจจุบัน 1 ใน 10 ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง ทำให้ในอนาคตรัฐจะต้องจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลและการดูแลเพิ่มขึ้นเป็น 18 ล้านล้านบาท ในส่วนนี้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาร่วมพัฒนาธุรกิจหรือระบบบริการเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุได้ หรือในประเด็นการป้องกันอุบัติเหตุภาคเอกชน สามารถกำหนดมาตรการความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม สถานประกอบการและโรงงาน อาทิ มาตรการสวมหมวกนิรภัย100% มาตรการเมาไม่ขับ มาตรการคาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น โดยภาคประชาสังคมจะเป็นจุดจัดการในพื้นที่ เชื่อมโยงและประสานเครือข่ายผนึกกำลังเดินหน้าประชารัฐเพื่อสังคม thaihealthในระดับชุมชน ติดตามการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมให้ในกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้พิการ ครอบครัว และชุมชน ซึ่งเหล่านี้เป็นพื้นที่ ที่ สสส.เตรียมดินไว้แล้ว หากมีความร่วมมือจากภาคเอกชน ไปร่วมกันลงแรงเพาะปลูกต่อในพื้นที่นั้น เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นจะงอกงามได้เร็วขึ้นและเกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อการพัฒนาประเทศ"


นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย และประธานสภาหอการค้าไทย กล่าวว่า ในส่วน 5 ประเด็นที่นำเสนอมีความเป็นไปได้สูง ในการที่ภาคธุรกิจจะเข้ามาเป็นกลไกร่วมพัฒนาชุมขน สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ ในส่วนกลุ่มมิตรผลได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายทำงานกับ สสส.โดยเฉพาะประเด็นการจ้างงานผู้พิการมาแล้วหลายปี และเชื่อว่าหากสร้างกลไกสนับสนุนให้องค์กรเอกชนที่เข้มแข็งได้รับรู้วิธีการก็จะเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น ที่ผ่านมากลุ่มมิตรผล ได้ร่วมกับ สสส.จ้างงานผู้พิการในพื้นที่ 77 คน ผลออกมาดีมาก โดยผู้พิการสามารถเข้าไปทำงานใน อบต. และ อบจ.ก็จะช่วยได้มากและสร้างงานให้เอกชนได้


นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าภาคเอกชนสามารถเข้ามามีบทบาท ด้านการศึกษาให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้ ซึ่งแต่ละปีบริษัทเอกชนที่อยู่ในคณะทำงานสานพลังประชารัฐมีพนักงานที่เข้า-ออกจากงานปีละประมาณ 50,000-60,000 คน หากดึงเด็กนักเรียนจากมัธยม หรืออาชีวะเข้ามาทำงานจะช่วยพัฒนาคุณภาพของเด็กได้มากขึ้นด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code