ผนึกกำลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อน อปท.ปลอดบุหรี่

ผนึกกำลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อน อปท.ปลอดบุหรี่

วันนี้ (8 ธันวาคม 2563) วันนี้ 8 ธันวาคม ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนงานควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดความร่วมมือของ 7 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งมีสักขีพยานเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 45 แห่ง ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายเกรียงศักดิ์ ว่องไว อุปนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code