ผนึกกำลังสร้าง ‘ท่ายาง’ ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

สสส. ผนึกกำลังสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน อ.ท่ายาง


ผนึกกำลังสร้าง ‘ท่ายาง’ ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  thaihealth


เมื่อวันที่ 19 พ.ย.58 ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านในดง อ.ท่ายางจ.เพชรบุรี ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันตกร่วมกัน 4 ฝ่าย ประกอบด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 และน.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน อบต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีอบต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี อบต. จอมบึง อ.จอมบึงจ.ราชบุรี ทต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ทต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม ในฐานะศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน ผนึกกำลังสร้าง ‘ท่ายาง’ ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  thaihealthองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละเครือข่าย จำนวน 20 แห่ง โดยมีทั้งนายกเทศมนตรีและนายก อบต.ในฐานะสมาชิกเครือข่ายและศูนย์สนับสนุนวิชาการ เพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตะวันตก 


โดย นายพิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของ อปท.และสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมือง


นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์  นายก อบต.บ้านหม้ออ.เมือง จ.เพชรบุรี ในฐานะเลขาธิการสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ท้องถิ่นต้องปฏิรูปตัวเองให้เข้มแข็งก่อน ก่อนที่จะรอให้รัฐบาลเข้ามาปฏิรูปเพราะเมื่อใดที่ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้ดี เมื่อนั้นรัฐบาลจะนำหลักคิดของท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศต่อไปเอง และยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ อปท.ด้วย


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code