ผนึกกำลังจัดสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14

สำนักข่าวสร้างสุข


ผนึกกำลังจัดสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 thaihealth


ศปถ.-สสส.-กปถ.-ศวปถ. ผนึกภาคีเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน กว่า 30 องค์กร ประกาศจัดสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” ชี้กลุ่มผู้ใช้ มอเตอร์ไซค์ คนเดินเท้า จักรยาน สูญชีวิตสูงสุดร้อยละ 79  เชื่อการสัมมนาตอบโจทย์คนทำงานลดอุบัติเหตุ มุ่งแก้ปมร่วมกัน


วันที่ 10 ก.ค. 62 ที่กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นประธานแถลงข่าว “สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย (Play Your Part and Share the Road)” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก


ผนึกกำลังจัดสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 thaihealth


นายชยพล กล่าวว่า สถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี 2554-2560 พบผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 52,690 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 79.18  เป็นกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีความเปราะบาง (VRUs) ได้แก่ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ คนเดินเท้า และผู้ใช้รถจักรยาน โดยผู้ใช้รถจักรยานยนต์เสียชีวิตมากที่สุดร้อยละ 88.55 คนเดินเท้าร้อยละ 10.20 และผู้ใช้รถจักรยานร้อยละ 1.25 ตามลำดับ สถานการณ์ดังกล่าวนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งหนึ่งในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของรัฐบาล มีเป้าหมายลดอัตราเสียชีวิตตามแนวคิด “ทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน” พ.ศ.2554-2563 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเร่งรัดและจัดให้มีการดำเนินการตามแนวทาง 5 เสาหลัก ได้แก่ การสร้างกลไกการบริหารจัดการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความปลอดภัยด้านโครงสร้างถนนและสภาพแวดล้อมริมทาง การส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานพาหนะที่ปลอดภัย การสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน และการช่วยเหลือ รักษาผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน”


ผนึกกำลังจัดสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 thaihealth


นพ. ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กล่าวว่า งานสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ องค์ความรู้ นโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยมีโจทย์สำคัญคือกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่เปราะบาง โดยปรากฏเป็นข่าวดังหลายครั้ง เช่น กรณีนักเรียนสาววัย 15 ปี ถูกรถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงชนขณะข้ามทางม้าลาย เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 62 และเสียชีวิตในเวลาต่อมา หรือล่าสุดกรณีนักศึกษาจบใหม่ ถูกรถจักรยานยนต์ชนขณะข้ามทางม้าลาย บริเวณแยกกรมโยธาและผังเมือง ถ.พระราม 9 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 62 และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทั้ง 2 กรณีสะท้อนให้เห็นถึงเงื่อนไขความเสี่ยงสำหรับคนเดินเท้า ที่ถึงแม้จะข้ามถนนบนทางม้าลาย แต่หากผู้ขับขี่ขาดวินัยจราจรก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งในงานนี้จะเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ได้ร่วมกันสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System Approach) ที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตบนถนนได้อย่างยั่งยืนในประเทศที่พัฒนาแล้ว


ผนึกกำลังจัดสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 thaihealth


ด้าน นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนอายุ 16-25 ปี ทั่วประเทศกว่า 1,200 พบว่าร้อยละ 97.5 ของเด็กและเยาวชนรับรู้ถึงผลกระทบของการไม่สวมหมวกนิรภัย แต่ไม่ตระหนักและไม่คิดว่ามีความจำเป็นต้องสวม โดยตัวเลขของการสวมหมวกนิรภัยเป็นประจำมีเพียงร้อยละ 27.2 และมีเหตุผลในการไม่สวมหมวกนิรภัยคือ “เดินทางระยะใกล้” ถึงร้อยละ 75.6 “ไม่สะดวกสบายในการใช้งาน” ร้อยละ 19.5 ทั้งนี้ ร้อยละ 5 เชื่อว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าเด็กและเยาวชนกว่าร้อยละ 26.2 เคยเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ และได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงร้อยละ 5.4 โดยได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บเล็กน้อยถึงร้อยละ 47.1 ทางสถาบันฯ จึงมีความคาดหวังว่าผลจากการสัมมนาครั้งนี้ จะเกิดเป็นเครื่องมือหรือกลไกใหม่ๆ ในการส่งเสริมให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยเพื่อปกป้องชีวิตมากขึ้น


ผนึกกำลังจัดสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 thaihealth


สำหรับงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย (Play Your Part and Share the Road)“ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ส.ค. 62 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน มากกว่า 30 องค์กร ตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยในช่วงพิธีเปิดการประชุมมีการปาฐกถาพิเศษโดยบุคคลสำคัญ อาทิ หัวข้อ “คมนาคมกับวิถีแห่งระบบความปลอดภัย” โดย รมว.คมนาคม, หัวข้อ “วัฒนธรรมความเสี่ยงและความปลอดภัยทางถนน” โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ การปาฐกถานำหัวข้อ “มุ่งเสริมความปลอดภัยทางถนนให้เข้มแข็ง” โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย PACTS, ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผจก. กองทุน สสส. และพบกับการบรรยายพิเศษจากผู้แทนองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งในและต่างประเทศอีกหลายท่าน ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.roadsafetythai.org


ผนึกกำลังจัดสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code