ปั้น ‘สังคมเมืองสูง’ เป็นชุมชนน่าอยู่

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ปั้น 'สังคมเมืองสูง' เป็นชุมชนน่าอยู่ thaihealth


แฟ้มภาพ


สังคม "เมืองสูง" บริบทใหม่ของสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนตามนำไปสู่โจทย์ใหญ่ "สุขภาวะชุมชน" ที่มีคุณภาพ


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สะท้อนว่า วิถีชีวิตของคนเมือง เริ่มหันมาอยู่ในตึกสูงกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก จำนวนอาคารชุดที่จดทะเบียนกับกรมที่ดินในกทม.ในปี 2558 ซึ่งมีจำนวนมากถึง 38,826 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีจำนวน 35,243 แห่ง หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 10%


ซึ่งเพื่อตอบโจทย์การส่งเสริมสุขภาพในวิถีชีวิตคนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป สสส.จึงนำองค์ความรู้จากสากล ในวิถีชีวิตของการอยู่อาศัยในตึกสูงมา ประยุกต์ใช้กับบริบทของสังคมไทยในการส่งเสริมสุขภาพ โดยการสนับสนุน ชุดความรู้และวิทยากรที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนสื่อรณรงค์ เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ พร้อมกับเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานในด้านต่างๆ


สสส. จึงร่วมกับกรุงเทพมหานคร และ บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดทำความร่วมมือพัฒนารูปแบบ การดูแลสุขภาพในชุมชนเมือง ภายใต้แนวคิด "ร่วมสร้างสุขในชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย"


ปั้น 'สังคมเมืองสูง' เป็นชุมชนน่าอยู่ thaihealthดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. มีนโยบายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ ประชาชนมีความปลอดภัย ปลอดโรคคนเมือง ขณะที่ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน มาอย่างต่อเนื่อง ทว่ายังมีข้อจำกัดในกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารสูง จึงเกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการดูแลสุขภาพอนามัยของคน กทม. ร่วมกับบริษัท แอล.พี.เอ็น. เนื่องจากมีจำนวนผู้อยู่อาศัยในรูปแบบของ คอนโดมีเนียมจำนวนมาก และมีการจัดทำโครงการชุมชนน่าอยู่ ขณะที่สสส. ซึ่งมีองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ก็สามารถมาเชื่อมจิ๊กซอว์ตรงนี้ได้  โดยกทม.จะสนับสนุนวิทยากรเพื่อจัดอบรมความรู้และเผยแพร่ความรู้ในเรื่องสุขภาวะที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพ ให้แก่ผู้จัดการชุมชนลุมพินี และอาสาสมัครของชุมชนลุมพินี เพื่อเป็น ต้นแบบการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มคนเมือง โดยมีเป้าหมายการทำให้คนกทม.ลดการเป็นเบาหวานและความดันลงด้วย


ขณะที่ แอล.พี.เอ็น. ก็มุ่งมั่นสร้าง "ชุมชนน่าอยู่" ในทุกโครงการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสุขของคนในชุมชน และกลายเป็นต้นแบบสังคมคนเมืองสูงในปัจจุบัน


ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหารและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เล่าว่า ชุมชนลุมพินี ถือเป็นอาคารชุดที่มีผู้อยู่อาศัยถึง 110 โครงการ มีจำนวนผู้พักอาศัยถึง 130,000 คน จึงต้องอาศัยการจัดการอาคารที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้อยู่อาศัย โดยได้จัดกิจกรรมชุมชนน่าอยู่เพื่อสร้างความร่วมมือของผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง


สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ บริษัทจะสนับสนุนการประสานงานกับนิติบุคคลให้สามารถใช้พื้นที่ชุมชนลุมพินี เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนลุมพินีและประชาสัมพันธ์ให้ประธานชุมชน และผู้พักอาศัยในชุมชนลุมพินี มีส่วนร่วมใน การออกแบบกิจกรรม หรือจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้อยู่อาศัยด้วย


ทั้งนี้การทำงานนำร่องของตึกสูงจากคอนโดลุมพินี จะมีการถอดบทเรียน การทำงานเพื่อเป็นองค์ความรู้ด้านการจัดการอาคารสูงที่เอื้อต่อ การส่งเสริมสุขภาพเริ่มจากคนตึกสูง เพื่อสร้างกทม. ให้เป็น "เมืองน่าอยู่" สำหรับทุกๆ คนได้อย่างแท้จริง

Shares:
QR Code :
QR Code