ปั้นผู้นำสุขภาพ 85 องค์กร ขยายผล Healthy Organization สานพลังภาคีฯ เพิ่มกิจกรรมทางกายลดเสี่ยง NCDs

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. สานพลัง เครือข่ายคนไทยไร้พุง-ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ปั้น ผู้นำสุขภาพ 85 องค์กร เร่งขยายผลขับเคลื่อนองค์กรสุขภาพดี Healthy Organization ทั่วไทย ก้าวสู่ต้นแบบองค์กรสุขภาพดี

                    นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 สสส. กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรม Moving forward to Healthy Organization; Showtime! ว่า สสส. ร่วมกับ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พัฒนาหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างผู้นำสุขภาพ (Health Leader) ที่มีทักษะความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง และมีความสามารถในการออกแบบ จัดการ และขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพแก่พนักงานในองค์กร เพื่อให้ประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยปัจจุบันมีการจัดอบรมไปแล้ว 5 รุ่น มีผู้นำสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์การอบรม รวม 243 คน จาก 85 องค์กร ทั่วประเทศ สำหรับองค์กรที่สนใจร่วมโครงการ สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย. 2566 ตอดตามได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ เครือข่ายคนไทยไร้พุง Email : [email protected]

                    รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ รองประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง และประธานหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน กล่าวว่า ผู้นำสุขภาพที่ผ่านการอบรม ได้นำความรู้ แนวคิด เครื่องมือ ที่ได้รับจากคณะอาจารย์ในหลักสูตร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนต่างองค์กร ไปใช้ในการออกแบบและดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน ตามบริบทของแต่ละองค์กร ทั้งในด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ดีต่อสุขภาพ และการปรับสภาพแวดล้อมในองค์กรให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี การจัดงานครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้นำสุขภาพนำเสนอผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนกับองค์กรอื่นๆ และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อยอดความสำเร็จ
“องค์กรต้นแบบที่เข้าร่วมนำเสนอ และผ่านเกณฑ์รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 4 องค์กร 1.โรงพยาบาลมหาชัย 3 2.เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล 3.บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 4.บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด นำเสนอจุดเด่นที่หลากหลาย เช่น การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากผู้บริหารองค์กร การกำหนดตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมและติดตามพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งนี้ โครงการฯ มีแผนจัดกิจกรรมรายไตรมาส เพื่อให้องค์กรอื่นๆ ร่วมนำเสนอโครงการ และเสนอขอรับรางวัล Healthy Organization Award ในกิจกรรมใหญ่ Healthy Organization Day ที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม” รศ.นพ.เพชร กล่าว

                    น.ส.ลาวัณย์ ทยาเศรษฐ์ ผู้จัดการส่วนวางแผนระบบบริหารสุขภาวะบุคลากรเครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล กล่าวว่า โรงพยาบาลพญาไท–เปาโล มีโรงพยาบาลในเครือ 11 แห่ง มีพนักงานเกือบ 10,000 คน มีนโยบายในเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในองค์กร มีโครงการ Healthy Hero ให้พนักงานที่เข้าร่วมทำแบบประเมินสุขภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรมีทั้งเรื่องโรค NCDs เมตาบอลิกซินโดรม หลักสูตรการดูแลสุขภาพของคนในองค์กรของ สสส. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนในองค์กรเกิดความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ โภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม หรือจัดอาหาร 2:1:1 ทำคลิปสอนออกกำลังกาย อุปกรณ์วัดการมีกิจกรรมทางกาย จัด Healthy Canteen ให้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 350 คน สามารถลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้ถึง 70%

Shares:
QR Code :
QR Code