ปั้นคน ปลูกปัญญา เปลี่ยนสังคม

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ปั้นคน ปลูกปัญญา เปลี่ยนสังคม thaihealth


มหาวิชชาลัยดอนแก้ว มอบปัญญาบัตร สำเร็จการศึกษา 533 คน เป็นครั้งแรกของไทย หวังปั้นคน ปลูกปัญญา เปลี่ยนสังคม สร้าง “คนเก่ง คนดี คนอาสา”สู่สังคมอุดมปัญญา พร้อมมอบรางวัล UDHC AWARD 7 อปท. ต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง โชว์นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นดีเด่น


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิจัย และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา “ปั้นคน ปลูกปัญญา เปลี่ยนสังคม” ระหว่าง วันที่ 24-25 พฤศจิกายน ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยมี นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพร  ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  นายธวัชชัย  ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. นางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. และนายพฤกษ์ ยิบมันตะสิริ คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือตอนบน(ล้านนา) โดยมีพิธีมอบปัญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข จาก 16 ตำบล จำนวน 10 รุ่น ระหว่างปี 2557-2559 รวม 533 คน และรางวัล UDHC AWARD มอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา และผลงานนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นดีเด่นของตำบลเครือข่าย ที่ผ่านการศึกษาจากมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข


ปั้นคน ปลูกปัญญา เปลี่ยนสังคม thaihealth


นายธวัชชัย  ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และมอบปัญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิชาลัยดอนแก้วสร้างสุขเป็นครั้งแรก จำนวน 533 คน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียน คือ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้นำแกนนำขององค์กรชุมชน ได้พัฒนาความสามารถในการออกแบบระบบการจัดการชุมชนท้องถิ่นด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนบนรากฐานของทุนทางสังคม และศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ออกแบบแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการดูแลสุขภาพที่แปลงสู่การปฏิบัติได้ผลจริง และมีศักยภาพในการเป็นนักสร้างนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพชุมชน ด้วยกระบวนการจัดการถ่ายทอด 2 ทาง คือ การเรียนจากผู้รู้ และการนำสู่การปฏิบัติในพื้นที่ตนเอง ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมผู้เข้าอบรมจะสามารถบูรณาการความรู้ทุกส่วนเข้ากับงานที่ตนรับผิดชอบได้ นอกจากนี้ยังพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่น มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การนำเสนอผลงานนวัตกรรม ของเครือข่ายมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข เสริมพลังการจัดการตนเอง สานสัมพันธ์เครือข่าย และสร้างแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคต


ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย  อธิการบดีมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข กล่าวว่า การดำเนินงานมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข ได้ดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้นำ กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน และประชาชนในพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาและยกระดับ ผู้นำ ทุนทางสังคม ให้เป็นทุนทางปัญญา มีความเชี่ยวชาญและสร้างกาเรียนรู้ สร้างคน สร้างงาน และสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการภายใต้หลักปรัชญา “ปั้นคน ปลูกปัญญา เปลี่ยนสังคม” ที่เน้นการรู้จริง ปฏิบัติจริง กล้าทำสิ่งที่ท้าทาย นำไป สู่ สังคมอุดมปัญญา (Knowledge – Based – Society ) คือการปั้นคน “คนเก่ง คนดี คนอาสา” การปลูกปัญญา โดยใช้ “ความเพียร ความดี และความจริง” ตามหลักทศพิศราชธรรม ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งครั้งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษามหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุขถึง 533 คน นอกจากนี้มีการมอบรางวัล UDHC AWARD ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา และผลงานนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นดีเด่นของตำบลเครือข่าย ที่ผ่านการศึกษาจากมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข


สำหรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับและมีธรรมภิบาลในการทำงาน 7 รางวัล ได้แก่ 1.เทศบาลตำบลข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 2.องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสวรรค์โลก จังหวัดสุโขทัย 3. องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 4.องค์การบริหารส่วนตำบลน่าพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 5.องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 6.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 7.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้มอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น 15 รางวัล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจศึกษา ในมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบข้อมูล การสร้างผลงาน การสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นหรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และรางวัลผลงานนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นดีเด่นเป็นรางวัลที่มอบให้กับผลงานนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นชุของตำบลเครือข่ายตำบลละ 2 นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่น

Shares:
QR Code :
QR Code