ปั่น…เำพื่อโลก กับโครงการ Bikehealthyplanet

 

ปั่น...เำพื่อโลก กับโครงการ bikehealthyplanet

มลภาวะที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง เป็นตัวการสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาสุขภาพของทั้งผู้เดินทางและชุมชน สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการจักรยานเพื่อสุขภาพและลดโลกร้อนขึ้น เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาสร้างเสริมสุขภาพของตน ด้วยการปั่นจักรยานซึ่งเป็นการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แถมยังช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ดร.จิรพล สินธุนาวา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ดร.จิรพล สินธุนาวา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การใช้จักรยานในการเดินทาง เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร อีกทั้ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนบุคลลและครัวเรือน และสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนด้วยการลดการปล่อยมลพิษจากการเดินทาง 

 

“ปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการเดินทาง และเลือกวิธีการเดินทาง อยู่ที่เหตุจูงใจด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และเศรษฐกิจ ซึ่งผู้บริหารในแต่ละท้องถิ่น ควรกำหนดนโยบายในระดับพื้นที่ ทั้งจังหวัดและชุมชน ให้ตระหนักถึงความจำเป็นในบทบาท และการมีส่วนร่วมของตนเองในการเสริมสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างสุขภาพของชุมชน การมีส่วนช่วยลดผลกระทบของภาวะโลกร้อน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ซึ่งการหันกลับมาใช้จักรยานในการเดินทาง ก็เป็นหนทางทางหนึ่งที่สามารถช่วยได้” ดร.จิรพล กล่าว

ปั่น...เำพื่อโลก กับโครงการ bikehealthyplanet

การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางที่สร้างเสริมสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเสริมสร้างองค์ประกอบการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มตั้งแต่ การสรรค์สร้างกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ประโยชน์ของการเดินทางด้วยจักรยาน ที่มีต่อสุขภาพ ต่อชุมชน และต่ออนาคตของตนเอง

รวมทั้ง ออกแบบและจัดทำกิจกรรม ที่จะเสริมสร้างความเข้าใจในคุณค่าของการเดินทางด้วยจักรยาน และความจำเป็นที่จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางระยะสั้น การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อสันทนาการ และการเดินทางด้วยจักรยานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

ปั่น...เำพื่อโลก กับโครงการ bikehealthyplanet

นอกจากนี้ ควรมีการร้อยเรียงกิจกรรม ที่จะนำไปสู่การเพิ่มพูนความตระหนักรู้ในประโยชน์ของการใช้จักรยาน และความจำเป็นที่แต่ละคนจะต้องมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่เป็นประโยชน์ในระยะยาว สุดท้ายคือ การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้จักรยานในโอกาสต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและโครงสร้าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้จักรยานในการเดินทาง  

ปั่น...เำพื่อโลก กับโครงการ bikehealthyplanet

แนวทางสำคัญของโครงการ อยู่ที่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถจะนำการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้จักรยานในการเดินทาง และเสริมสร้างแรงจูงใจในการใช้จักรยานให้แพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการจุดประกายความคิดให้ผู้อื่น ได้เห็นความสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพ และลดแรงกดดันต่อระบบนิเวศ ด้วยการลดการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และหันมาใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้น

ปั่น...เำพื่อโลก กับโครงการ bikehealthyplanet

…หากเราทุกคนตระหนักรู้ถึงผลกระทบของมลพิษต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เกิดขึ้นจากน้ำมือของพวกเราเอง แล้วหันมาให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จัก ใช้ กิน ดื่ม อย่างเหมาะสมไม่ทิ้งขว้างให้สูญเปล่า พร้อมไปกับการสร้างเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ…เชื่อว่าสมดุลของโลกจะกลับมา เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตได้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขต่อไป       

 

ที่มา: สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เรียบเรียบ: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ