ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยใกล้ตัวที่คาดไม่ถึง

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของประเทศถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมใหญ่ หรือปัญหาภัยแล้ง สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลต่อความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ซึ่งสาเหตุหลักล้วนมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

วันที่ ๔ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการและเสริมสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ และการตัดไม้ทำลายป่า การเผาถางป่า และปัญหาขยะ

วิธีการกำจัดขยะของครัวเรือนยังเป็นการเผาขยะ และทิ้งขยะตามแม่น้ำลำคลอง รวมถึงกองทิ้งไว้ตามที่ว่างหรือที่สาธารณะต่าง ๆ ซึ่งเขม่าควันไฟ น้ำเสียที่ไหลผ่านกองขยะ จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน จากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ครัวเรือนใช้วิธีการกำจัดขยะโดยการเผาสูงถึงร้อยละ 48.4

นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ประชาชนเริ่มที่จะตระหนัก ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้านปี 2553 พบว่า การเกิดภาวะภัยแล้งเป็นปัญหาที่ประชาชนคิดว่าเป็นปัญหาอย่างมาก รองลงมาได้แก่ การเกิดภาวะน้ำท่วม สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนต้องการให้รัฐดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ ภาวะภัยแล้ง และการทำลายป่าไม้

แม้จะมีการรณรงค์ให้มองเห็นถึงผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพียงใดก็ตาม แต่หากประชาชนยังคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะปรับพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวันซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว เพื่อบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมากขึ้นไปกว่านี้

 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code