ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาทางเท้าทางจักรยาน

           /data/content/26025/cms/e_bcdelmnqtuw2.jpg


            โครงการสำรวจนิเวศสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชนจักรยาน ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเริ่มสร้างความร่วมมือกับ กรมป่าไม้ ในการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนจักรยาน ให้ปลูกต้นไม้ตามแนวถนนเพื่อสร้างร่มเงาให้เกิดความร่มรื่นเย็นสบาย เอื้อให้คนเดินและผู้ใช้จักรยานในเมือง ชุมชนนั้น            


             การลงพื้นที่ครั้งนั้นคือ วิทยากรของกรมป่าไม้ ดร.ปรีชา องค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม และนายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ ให้ความสนใจว่าน่าจะขยายความร่วมมือไปยังพื้นที่อื่นๆ ด้วย จึงได้มีการนัดหมายไปหารือกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ที่กรมป่าไม้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอูฐ เชาว์ทวี หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (ชลบุรี) เข้าร่วมด้วย 


             ข้อสรุปเบื้องต้น ผู้แทนชมรมฯ คุณกวิน ชุติมา คุณอัจจิมา มีพริ้ง และคุณอิทธิพล บารมีเกรียงไกร เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ให้ความเห็นร่วมกันว่า จะดำเนินการในพื้นที่นำร่องสัก 3 แห่งให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นแบบอย่าง สามารถเป็นที่เรียนรู้และขยายผลออกไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้ จึงน่าจะเริ่มต้นจากพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จสูงก่อน ซึ่งนอกจากพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  อีกพื้นที่หนึ่งในหัวเมืองที่น่าสนใจคือ ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งชุมชนจักรยานมีความเข้มแข็งระดับหนึ่งและองค์การบริหารส่วนตำบลสนใจดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานมากขึ้น โดยจะมีการนัดหมายไปลงพื้นที่เร็วๆนี้ และพื้นที่ที่สามน่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีกิจกรรมสร้างชุมชนจักรยานที่ชมรมฯ ส่งเสริมอยู่ในพื้นที่ 13 ชุมชน ซึ่งจะต้องมีการลงพื้นที่จริงเช่นกันเพื่อพิจารณาว่าจะต้องทำอะไรบ้าง


              ในการหารือครั้งนี้ ดร.ปรีชาได้นำคณะของชมรมฯ เข้าพบนายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทำให้ได้ทราบว่า นอกจากรักษาป่าธรรมชาติแล้ว ทางกรมให้ความสนใจกับเรื่องการสร้าง “ป่าในเมือง” มากและอยากจะทำในที่ที่ประสบความสำเร็จได้เร็วเช่นในสองสามเดือน และยินดีร่วมมือเต็มที่กับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย โดยจะมีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ขึ้นกับรองสมชัยโดยตรงคือ สำนักงานจัดการป่าไม้ในเมือง ซึ่ง ดร.ปรีชา ได้ให้ข้อมูลว่า จะมีการลงนามจัดตั้งเรียบร้อยในเดือนตุลาคม 2557 นี้


               นอกจากนั้นยังได้มีการหารือกันถึงการตัดต้นไม้ตามทางเท้าในเมืองและริมทางหลวงต่างๆ อย่างไม่ถูกต้อง ทำให้ต้นไม้เสียรูปทรงและความสามารถในการสร้างร่มเงาให้คนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยาน ซึ่งทางคณะของกรมป่าไม้ได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ทางกรมมีองค์ความรู้และบุคลากรสามารถจัดฝึกอบรมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการตัดแต่งต้นไม้ รวมทั้งผู้รับเหมา ให้ทำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและปลอดภัย รองสมชัยยังมีแนวคิดว่ากรมอาจจะทำเป็นแบบอย่างให้ดูในพื้นที่ของกรม และบริเวณถนนพหลโยธินตรงหน้ากรมด้วย  


 


 


                ที่มา : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Shares:
QR Code :
QR Code