ปลุกกระแสท่องเที่ยวโดยชุมชน รับ New Normal

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


ปลุกกระแสท่องเที่ยวโดยชุมชน รับ New Normal thaihealth


แฟ้มภาพ


การท่องเที่ยวโดยชุมชน มีความสำคัญต่อการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวของประเทศ ในช่วงโควิด-19 โดยทาง สกสว. ได้นำเสนอข้อมูลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน รับกระแส New Normal


ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สกสว. ส่งมอบ "งานวิจัยท่องเที่ยวสู่การใช้ประโยชน์" ให้กับ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอ ข้อมูลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based-tourism หรือ CBT) 2 ผลงานคือ 1.การสำรวจศักยภาพและพัฒนาฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยระยะที่ 1 และระยะที่ 2


โดย ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ ดร.นราวดี บัวขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ผู้อำนวยการแผนงาน) 2.การประเมินความสุขจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ระโหฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (ผู้อำนวยการแผนงาน) ซึ่งปัจจุบันงานวิจัยทั้ง 2 ชิ้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งมอบให้กับ อพท.เพื่อการออกแบบการทำงานท่องเที่ยวชุมชนต่อไป


ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สกสว.มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โดยในปี 2561-2562 ได้ดำเนินงานสนับสนุนทุนวิจัยด้านการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานการท่องเที่ยวและบริการขึ้นทั้งในและต่างประเทศ เป็นการพัฒนางานวิจัยการท่องเที่ยวและบริการไทยอย่างยั่งยืน งานวิจัยและพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ Community-based Tourism ถือเป็น 1 ในรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจที่นำไปสู่โอกาสการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง


ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวมีส่วนช่วยฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างมาก เนื่องจากทั้ง 2 แผนงานนี้มีเป้าหมายหลักคือ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งถือเป็นนโยบายหนึ่งที่มีความสำคัญทั้งในเชิงการสร้างขีดความสามารถให้ชุมชนและการสร้างโอกาสด้านท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งผลผลิตสำคัญคือ การมีฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศครั้งแรก และการพัฒนาดัชนีการประเมินความสุข ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การสร้างความเติบโตอย่างสมดุล


ซึ่งในงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านมายังมีมิติอื่นๆ ทั้งทางด้านการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงนโยบายในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการนำไปใช้ในพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จากภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทุกท่านทราบดีว่ามีผลกระทบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ในด้านการวิจัยจะมีบทบาทสำคัญต่อการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวของประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ


1) การวิจัยในเชิงประเด็นเร่งด่วน การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการหรือข้อเสนอแนะเพื่อรับมือ โดยเฉพาะเรื่องการปรับตัวของภาคธุรกิจ การสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยว การปรับโครงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และมาตรการความปลอดภัย 2) การวิจัยในเชิงเพื่อกำหนดมาตรฐานการปรับตัว เนื่องจากโควิด-19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว แนวคิด New normal


ซึ่งในด้าน Supply ต้องให้ความสำคัญต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอด supply chain 3) การวิจัยในเชิงอนาคต เพื่อให้เกิดแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งไม่ใช่เพียงเรื่องโควิด-19 เท่านั้นแต่ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกมิติ เช่น เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี และเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน


ทิศทางการท่องเที่ยวชุมชนยุคหลังโควิด ตนมองว่าสิ่งที่ต้องตระหนักกว่า "ชุมชน" ถือเป็นพื้นที่ทางสังคมที่มีความเปราะบาง ซึ่งหากมีการแพร่ระบาดโควิด-19 จะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมาก ดังนั้น หากยังจำเป็นต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ และการกำหนดมาตรการที่ชุมชนจะสามารถนำไปใช้เพื่อการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนที่เหมาะสมคือ สร้างความมั่นใจทั้งในด้านของนักท่องเที่ยวและชุมชน บนพื้นฐานของความปลอดภัยและสามารถสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว ซึ่งทิศทางการท่องเที่ยวชุมชนหลังยุคโควิดน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาก


เนื่องจากนักท่องเที่ยวยังคงมีความต้องการท่องเที่ยว แต่ข้อจำกัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นทำให้การท่องเที่ยวในประเทศและการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็นเป้าหมายสำคัญ และนักท่องเที่ยวเองจะมีความรู้สึกถึงความปลอดภัยมากกว่าการไปในแหล่งท่องเที่ยวหลักที่มีคนจำนวนมาก ดังนั้น จากตัวความต้องการที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น ฝั่งชุมชนเองตอนนี้ก็ต้องปรับตัวให้เร็วทั้งในด้านการรองรับและการป้องกัน ซึ่งเหล่านี้ถือเป็น New Normal ของชุมชน


ด้าน นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผอ.อพท. กล่าวว่า งานวิจัยทั้ง 2 ชิ้นถือเป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ อพท.อย่างมาก อย่างในกรณีของงานวิจัย "การสำรวจศักยภาพและพัฒนาฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย" ที่ได้ออกแบบระบบฐานข้อมูล หรือ "บิ๊ก ดาต้า" (Big Data) สำคัญด้านข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนไทยผ่านระบบคลาวด์ (Cloud Platform) การจัดเก็บข้อมูลด้านศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อรวบรวมศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 6 ด้านคือ 1.ประวัติความเป็นมา 2.การจัดการท่องเที่ยว 3.ศักยภาพความสามารถของบุคลากรด้านการบริการท่องเที่ยวในชุมชน 4.แหล่งท่องเที่ยว 5.กิจกรรมและการบริการท่องเที่ยวที่ชุมชนเสนอขาย และ 6.การประชาสัมพันธ์


ผลวิจัยพบว่าภาคเหนือเป็นภาคที่มีการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งสุด มีมาตรฐานด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะมีการจัดทำแผนสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย การแบ่งส่วนการตลาด สื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และกิจกรรมการท่องเที่ยว จัดทำกลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า ซึ่งตนเองเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ อพท.ในมิติที่จะออกแบบแผนการทำงานเชิงรุกเพื่อให้ชุมชนในประเทศไทยใช้ "การท่องเที่ยว" เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 ซาลง


อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ยังคงต้องได้รับการพัฒนาการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการนำเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สำคัญที่สุด และการพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวต่อไป


 

Shares:
QR Code :
QR Code