ปริมาณน้ำตาลในน้ำอัดลม…วันนี้กินไปกี่ช้อนชา

 

                สถานการณ์การบริโภคนํ้าตาลของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา และมีค่าเฉลี่ยของการบริโภคค่อนข้างสูง คือ 22 ช้อนชา/คน/วัน   ในขณะที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้บริโภคน้ำตาลเพียงเล็กน้อย คือ ประมาณ 10%ของปริมาณพลังงานที่แนะนํา/วัน
 

                นักวิชาการในเครือข่ายรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวานจึงได้แนะนําว่่า ควรบริโภค ที่ 6 ช้อนชา/วัน ดังนั้นด้วยสถานการณ์การบริโภคน้ำตาลของคนไทยในปัจจุบัน จึงพบว่าสูงกว่าคำแนะนําถึง 3.6  เท่าและกลุ่มเสี่ยงที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการบริโภคหวานเกิน คือ เด็กโดยเฉพาะเด็กตั้งแต่ปฐมวัย  (ก่อนวัยเรียน)  และเด็กประถมศึกษา

                ทั้งนี้จากการสำรวจปริมาณนํ้าตาลในนํ้าอัดลมประเภทต่างๆ พบว่า กลุ่มนํ้าดํา มีปริมาณน้ำตาล 9.3 ช้อนชา กลุ่มน้ำสีมีปริมาณน้ำตาล 14.5 ช้อนชา และกลุ่มน้ำใสมีปริมาณน้ำตาล 11 ช้อนชา

 

ที่มา : หนังสือน้ำตาล ความหวานในขนม เครื่องดื่ม นมพร้อมดื่ม นมผลสำหรับเด็ก เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน

               

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ