ปรับกลยุทธ์สู้โรคเบาหวาน

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข


ปรับกลยุทธ์สู้โรคเบาหวาน thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยป่วยโรคเบาหวานร้อยละ 10 แนวโน้มเพิ่มขึ้น ปรับกลยุทธ์ใช้ อสส./ อสม.ที่เป็นเบาหวาน จัดอบรมให้ความรู้ ดูแลตนเอง และแนะนำคนอื่นๆ ร่วมเป็นเครือข่ายสู้ภัยเบาหวาน นำร่องใน กทม.และขยายสู่ อสม. ทั่วประเทศ


           ที่โรงพยาบาลราชวิถี กทม. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดโครงการเสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team and health care volunteers) ว่า องค์การอนามัยโลกและสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ประกาศให้ วันที่ 14 พฤศจิกายน เป็นวันเบาหวานโลก ซึ่งในปีนี้รณรงค์ภายใต้คำขวัญ “เบาหวานกับครอบครัว” สร้างความรู้และเสริมทักษะให้ทุกครอบครัว สามารถปกป้องครอบครัวของตนให้พ้นภัยจากเบาหวาน มีสุขภาพดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


           ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า ปัจจุบันคนไทยประมาณร้อยละ 10 ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และมีความชุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พบว่าสาเหตุโรคเบาหวานส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ดูแลรักษาหรือรักษาแต่ควบคุมไม่ได้ ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรงหลายอย่างตามมา เช่น ไตวาย ตาบอด หัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต แผลเรื้อรัง หากอาการรุนแรงมาก อาจทำให้ต้องตัดขาหรือเท้า เกิดความพิการหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร กระทรวงสาธารณสุขได้มีแผนดำเนินงานทั้งด้านการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ลดอัตราป่วย ลดการเสียชีวิต เพื่อเข้าสู่การรักษาได้รวดเร็วขึ้น อาทิ การจัดบริการการรับยาใกล้บ้านเพื่อลดเวลาการรอคอย การพัฒนาทีมผู้ดูแลเบาหวานของแต่ละโรงพยาบาล รวมทั้งการใช้นวัตกรรม การจัดระบบสารสนเทศข้อมูลโรคเบาหวานเป็น Big /data การจัดคิวอัจฉริยะในโรงพยาบาล นาฬิกาอัจฉริยะในการตรวจน้ำตาลต่ำ เครื่องตรวจลมหายใจเพื่อดูเบาหวานภาวะวิกฤติ การถ่ายภาพจอตาในเบาหวานโดยระบบ AI และการให้ความรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น


           ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนับเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน เพราะแพทย์ผู้ดูแล ทีมสหวิชาชีพ และยาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาเท่านั้น  ทีมผู้ดูแลและครอบครัวเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญด้านพฤติกรรม ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ ให้ กับอาสาสมัครกรุงเทพ  (อสส.)และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวาน เข้าร่วมเรียนรู้การดูแลตนเอง สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปแนะนำเพื่อนผู้เป็นเบาหวาน ในการดูแลตนเองและป้องกันโรค จะช่วยให้การจัดการโรคเบาหวานมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


          “ขอขอบคุณ World Diabetes Foundation ที่มอบทุนสนับสนุนโครงการอบรม อสส.และอสม.เบาหวาน ครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนายกระดับมาตรฐานการป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน หากเรารวมพลังรวมกลุ่มกันเป็นชมรมเป็นเครือข่ายด้านสุขภาพที่เข้มแข็งในระดับประเทศ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของประเทศได้”ดร.สาธิต กล่าว


          ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับความร่วมมือจากประเทศเดนมาร์ก และ world diabetes foundation ช่วยในการพัฒนาทีมผู้ดูแลผู้เป็นเบาหวาน รวมทั้งจัดตั้งชมรมเบาหวานในโรงพยาบาล โดยในระยะแรกจะจัดอบรม อสส. ที่เป็นโรคเบาหวานจาก 50 เขตๆ ละ 10 คน รวม 500 คน เข้าร่วมเพื่อเรียนรู้การดูแลตนเอง และจะก่อตั้งเป็น ชมรมเบาหวาน อสส. กทม.นำความรู้ไปแนะนำผู้เป็นเบาหวานในการดูแลและป้องกันโรค ในระยะต่อไปจะขยายการอบรม อสม.ในทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศต่อไป


 


 


 


 


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code