ประเมินร่างกายก่อนขับ ลดอุบัติเหตุ

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ประเมินร่างกายก่อนขับ ลดอุบัติเหตุ thaihealth

แฟ้มภาพ


ปภ. แนะผู้ขับขี่ที่มีปัญหาด้านสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ ประเมินความพร้อมสภาพร่างกาย แนะควรมีเพื่อนร่วมทางโดยสารไปด้วยทุกครั้ง เลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้อาการของโรคกำเริบ เพื่อลดเสี่ยงอุบัติเหตุ


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปัญหาด้านสุขภาพ และโรคประจำตัวบางโรค ส่งผลต่อสมรรถนะในการขับรถ โดยเฉพาะหากอาการของโรคกำเริบ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยกรมการขนส่งทางบกได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ทั้งรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะ


รวมถึงเสนอเพิ่มเติมโรคต้องห้ามที่มีความเสี่ยงต่อการขับรถ ซึ่งต้องได้รับการตรวจรับรองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค พร้อมระบุประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาโรค อีกทั้งจัดให้มีการตรวจความพร้อมด้านสภาพร่างกายของผู้ขับขี่ ทั้งการใช้สายตา ประสาทสัมผัส ความสัมพันธ์ของประสาทสั่งการ ตลอดจนรณรงค์ให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวตระหนักถึงอันตรายจากปัญหาสุขภาพและหลีกเลี่ยงการขับรถด้วยตนเอง สำหรับโรคที่เป็นอุปสรรคและต้องห้ามในการขับรถ ได้แก่ โรคความผิดปกติทางระบบการมองเห็น – การได้ยิน โรคจิตประสาท โรคลมชัก โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคระบบประสาทและสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคกระดูกเสื่อม และโรคเบาหวานในระยะรุนแรง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงบนท้องถนนได้


สำหรับผู้ขับขี่ที่มีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความพร้อมของสภาพร่างกายและสมรรถนะในการขับรถ หากแพทย์ไม่อนุญาต ห้ามขับรถโดยเด็ดขาด หากประเมินแล้วสามารถขับรถเองได้ ผู้ขับขี่ควรนำยาและบัตรประจำตัวผู้ป่วยติดตัวไว้ พร้อมระบุอาการ วิธีการช่วยเหลือ และควรมีเพื่อนร่วมทางโดยสารรถไปด้วยทุกครั้ง เพราะหากอาการกำเริบ จะได้ช่วยเหลือทันท่วงที รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้อาการของโรคกำเริบมากขึ้น โดยไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ไม่ขับรถระยะทางไกลติดต่อกันเป็นเวลานาน ไม่ขับรถในเส้นทางที่มีการจราจรติดขัด เพราะจะส่งผลต่อสมรรถนะในการขับรถ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมใช้เส้นทางได้


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ