ประเมินความคุ้มค่าของยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค

ที่มา : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ


ภาพประกอบจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ


ประเมินความคุ้มค่าของยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค thaihealth


HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญการประเมินความคุ้มค่าของยุทธศาสตร์ยุติวัณโรคในประเทศไทย


เมื่อวันก่อน ไฮแทป (HITAP) หรือ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญการประเมินความคุ้มค่าของยุทธศาสตร์ยุติวัณโรคในประเทศไทย เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัย เนื่องจากสถานการณ์วัณโรคในประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้น HITAP จึงร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำโครงการวิจัยดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณการความคุ้มค่าการลงทุนของมาตรการเพื่อยุติปัญหาวัณโรคในประเทศไทย ศึกษาสถานการณ์และประมาณการภาวะโรคด้านระบาดวิทยาและทางคลินิกจากการดำเนินการยุติปัญหาวัณโรค ประมาณการผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการดำเนินการยุติปัญหาวัณโรค และศึกษาชุดของมาตรการยุติปัญหาวัณโรคที่มีความเหมาะสมคุ้มค่าในบริบทของประเทศไทย ณ ห้องประชุม โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ