ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

featured

ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้น้อมนำแนวคิดดังกล่าวมาเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตำบลสุขภาวะควบคู่ไปกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดเป็นชุมชนสุขภาวะต้นแบบ และนำมาซึ่งการจัดเวที “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามแผนสุขภาวะชุมชนและพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” เมื่อปลายเดือนพ.ย. ที่ผ่านมา พร้อมมีเวทีเสวนา “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/rCBJQq

Shares:
QR Code :
QR Code