ประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาระบบการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3

featured

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ.2557-2561) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การพัฒนาระบบการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3” ภายใต้หัวข้อ “เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทย : IPE towards Thai Health Team” จากความร่วมมือของเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ 9 สาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการองค์ความรู้และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้ใช้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาชีพและสถาบันการศึกษา ในงานยังได้ลงนามบันทึกทึกความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาบุคลากรสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและความต้องการของประชาชน” ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานระดับชาติทั้ง 8 ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการศึกษาของบุคลากรสุขภาพให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม นำไปสู่ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความเสมอภาคในการใช้บริการของประชาชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/9nNQAC

Shares:
QR Code :
QR Code