ประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 9 "พยาบาลชุมชนก้าวหน้าสุขภาวะชุมชนก้าวไกล"

featured

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพไทย และสำนักการพยาบาล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 หัวข้อ “พยาบาลชุมชนก้าวหน้าสุขภาวะชุมชนก้าวไกล” ขึ้นในวันที่ 22-32 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยชุมชนและนำเสนอสมรรถนะพยาบาลชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำความเข้าใจในสมรรถนะของพยาบาลชุมชน รวมทั้งได้มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางาน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ใหม่ สู่การปฏิรูประบบสุขภาพชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

Shares:
QR Code :
QR Code