ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยอาเซียนสร้างเสริมสุขภาพ

มหาวิทยาลัยอาเซียนสร้างเสริมสุขภาพ

วันที่ 19-20 ม.ค. 2566 ที่ รร.แกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสำนักเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนสร้างเสริมสุขภาพ (ASEAN University Network – Health Promotion Network: AUN-HPN) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยสร้างเสริมสุขภาพ จัดการประชุม the 7th International Advisory Committee (IAC) การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ the 3rd AUN International Health Promotion Conference และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สสส. และมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับ พ.ศ. 2566-2569 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง โดยมี รศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รองเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) และ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. เป็นผู้แทนลงนาม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=325783

Shares:
QR Code :
QR Code