ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมปริศนาค้นหาคำ "ตามหาอารมณ์" กับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับที่ 152

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมปริศนาค้นหาคำ “ตามหาอารมณ์” กับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับที่ 152
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกได้รับ “ทัมป์ไดร์ฟลดพุงลดโรค” จำนวน 20 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณจันทร์เพ็ญ วิจิตรศรี

2. คุณนวพรรณ พงศ์เทิดไทยเจริญ

3. เด็กชายภัทรพล ทองปนท์

4. คุณอมรรัตน์ ประเสริฐเวศยากร

5. จ.ท.หญิงกรรณิการ์ พรมวัน

6. คุณญาณวรรณ ร่วมขุน

7. คุณชีวรัตน์ ปงก๋า

8. คุณพฤษพร ฟองคำ

9. คุณขนิษฐา ปัญวรรณศิริ

10. ผศ.ดร.เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ

11. คุณยุศรา จิระรัตนากร

12. คุณสมใจ ขจรชัยกุล

13. คุณวิภา อุดมฉวี

14. คุณนพอนนต์ นันทน์ธนวรากร

15. โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์

16. คุณศิริลักษณ์ เทียมสิงห์

17. คุณอารีย์ ทองเดช

18. คุณรำพรรณ เทพศิริ

19. คุณกัญญานี ไทยเสถียร

20. คุณสุวนันท์ สิงหพัฒน์

จังหวัดบุรีรัมย์

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดอุบลราชธานี

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดพะเยา

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดสงขลา

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดอยุธยา

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดลำปาง

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดอุบลราชธานี

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…

Shares:
QR Code :
QR Code