ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมสุขลับสมอง กับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมสุขลับสมอง กับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

รายชื่อผู้ที่ตอบถูกได้รับ “ผ้าอเนกประสงค์” จำนวน 20 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณวิษา เจิมนาค

2. คุณพนริพา ศรโสดาพล

3. คุณชนากานต์ พุทธรักษา

4. คุณจงจิน สุขสิงห์

5. คุณธนาวดี พริ้งวณิชย์

6. คุณแสงมณี ไชยวงศ์คต

7. เด็กหญิงจิตเกษม เหลาศิริรักษ์

8. คุณอรพินท์ ม่วงเขียว

9. คุณรชต ขัติวงศ์

10. คุณวรรณวิมล พิภวากร

11. คุณจุฑามณี สืบเสียง

12. คุณเปรมใจ ทรงปัญญา

13. คุณกัญญ์วรางค์ บูรณะเสถียร

14. คุณภัทรวดี วิจารณ์

15. คุณประภาพรรณ สิริพลบุญ

16. คุณอัจฉรี ธัญธนาพงศ์

17. คุณมงคลชัย ใจรักดี

18. คุณชมพูนุช กุลเกตุ

19. คุณดวงจันทร์ บานทรงกิจ

20. คุณกัลยา ทรายแก้ว

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดหนองคาย

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดนครพนม

จังหวัดยะลา

จังหวัดนครปฐม

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดตรัง

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดลำปาง

จังหวัดเชียงใหม่

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…

Shares:
QR Code :
QR Code