ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

รายชื่อผู้ที่ได้รับ “เสื้อยืด(สีขาว ) บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” จำนวน 20 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณภาวินี วณิชย์จิรัฐติกาล

2. คุณกชพรรณ เศษบุบผา

3. คุณเพทาย ประคำเรือ

4. เด็กชายภูรินท์ เหมือนสุทธิวงศ์

5. ผศ.ดร.เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ

6. คุณสาริกา เกาสังข์

7. คุณรุจิดา สุขใส

8. คุณศิริรัตน์ เข็มทอง

9. คุณเฉลิมลักษณ์ ยะลาทรัพย์

10. เด็กหญิงอริสา ภัทรสิริโชติกุล

11. คุณดนัย สักตินัง

12. คุณยุคลทิพย์ โคตรักษา

13. คุณถนอมจิต ธรรมสาร

14. คุณจิราพร แสนโน

15. คุณมาลี จิระเรืองฤทธิ์

16. คุณจารุดา กันเสงี่ยม

17. คุณประภาพรรณ ศิริพลบุญ

18. คุณรองแพง จันทะแจ่ม

19. คุณธนูศิลป์ เพียรดำ

10. คุณปิยนุช ทองมี

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสงขลา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดกำแพงเพชร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดอยุธยา

จังหวัดตรัง

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดนครพนม

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…

Shares:
QR Code :
QR Code