ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล คู่มือวัคซีน สู้โควิด ฉบับประชาชน จำนวน 20 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณบงกชรัตน์ ปรีเปรม

2. คุณจันทร์จิรา จรมั่งนอก

3. คุณวิภาดา แตงทอง

4. คุณประเวศ อรุณวิริยะกิจ

5. คุณชุติมันต์ ปรางทอง

6. คุณกมลรัตน์ มหตระกูลรังษี

7. คุณนิวัฒน์ พรมโคตุ

8. คุณเฉลิมพล อ่อนคำ

9. คุณปัณณวิชญ์ จ่าแก้ว

10. คุณวรรณวิภา สัตตธรรมกุล

11. คุณบุญเลิศ แซ่อึ้ง

12. คุณศศิกานต์ มาลากิจสกุล

13. คุณมานพ จงเจริญใจ

14. คุณวิชญ์ภาส เด่นสุนทร

15. คุณณัฏฐ์ชญาดา นมัสสิยากุลกร

16. คุณนฤมล โสภณพัชรธรรม

17. คุณสุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์

18. คุณศุภชัย เรือนศิลา

19. คุณนิธิศ ปฏิมาภรณ์ชัย

20. คุณสุปราณี เขียวคง

กรุงเทพมหานคร

จ.บุรีรัมย์

จ.สมุทรสาคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จ.นนทบุรี

กรุงเทพมหานคร

จ.ปทุมธานี

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จ.นครสวรรค์

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จ.สุพรรณบุรี

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จ.สุโขทัย

กรุงเทพมหานคร

จ.สกลนคร

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย บนเฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่

Shares:
QR Code :
QR Code