ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (Node จังหวัด) “จังหวัดระนอง”

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (Node จังหวัด) “จังหวัดระนอง”

หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (Node จังหวัด) ทำหน้าที่กระจายโอกาสการริเริ่มทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กให้ภาคีรายย่อยในจังหวัด รวมถึงการติดตามสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีรายย่อยให้สามารถดำเนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้
หากท่านเป็นผู้ที่สนใจในการพัฒนาชุมชนให้มีขีดความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพ มุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ แผนสร้างสรรค์โอกาสสร้างเสริมสุขภาวะ ขอเชิญชวนท่านเสนอโครงการหน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกรอบการดำเนินงาน และดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการได้ที่ https://bit.ly/3kq5unJ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564

Shares:
QR Code :
QR Code