ประกาศเตือนเกษตรกร อุณหภูมิลดระวัง’โรคระบาดปลา’

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ประกาศเตือนเกษตรกร อุณหภูมิลดระวัง'โรคระบาดปลา' thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมประมงประกาศเตือนเกษตรกร อุณหภูมิลดระวัง'โรคระบาดปลา'


          นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีอากาศที่หนาวเย็นลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากทำให้สัตว์น้ำกินอาหารน้อยลง ภูมิต้านทานต่ำ มีสุขภาพอ่อนแอ เอื้อต่อการเกิดโรคระบาดได้ง่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการควบคุมโรคระบาดในช่วงฤดูหนาว จึงขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมประมง ดังนี้


1.เกษตรกรควรวางแผนระยะเวลาการเลี้ยงปลาให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม หรือควรเว้นการเลี้ยงปลาในช่วงฤดูหนาว 


2.ควรมีบ่อพักน้ำใช้เพื่อใช้ในฟาร์มได้เพียงพอตลอดฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว


3. เลือกชนิดปลาที่จะเลี้ยงให้เหมาะสมกับฤดูกาล และหากจะเลี้ยงปลาในช่วงฤดูหนาว ควรเลือกชนิดปลาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดน้อย เช่น ปลานิล ปลาจีน และปลาไม่มีเกล็ด


4.ควบคุมปริมาณการให้อาหารอย่างเหมาะสม ลดปริมาณอาหาร เนื่องจากช่วงอุณหภูมิต่ำ ปลาจะกินอาหารได้น้อยลง เนื่องจากอาหารที่เหลือจะสะสมตามพื้นบ่อเกิดการเน่าเสียเป็นสาเหตุให้น้ำเสียได้


5.ควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อ โดยใช้ ปูนขาวในอัตรา 60-100 กิโลกรัมต่อบ่อขนาด 1 ไร่


6.หากพบปลาป่วยหรือมีอาการผิดปกติในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้รีบปิดทางน้ำเข้าและหยุดการเติมน้ำจากธรรมชาติเข้ามาในบ่อโดยทันที


7.ในระหว่างที่ไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำได้ ให้ควบคุมปริมาณการให้อาหาร


8.หากพบว่าน้ำในบ่อเริ่มเน่าเสีย โดยสังเกตว่ามีก๊าซผุดขึ้นมาจากพื้นบ่อให้ใช้เกลือสาดบริเวณดังกล่าวประมาณ 200-300 กิโลกรัมต่อบ่อขนาด 1 ไร่


9.หากพบปลาตายในบ่อเลี้ยงให้กำจัดโดยการฝังหรือเผา


10.เมื่ออากาศเริ่มเข้าสู่สภาวะที่เหมาะสม (อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น) และพบว่าปลาในธรรมชาติ หายป่วยควรเปลี่ยนถ่ายน้ำตามความเหมาะสม และให้อาหารปลาได้ตามปกติ


          ทั้งนี้ เกษตรกรควรหมั่นสังเกต และดูแลสัตว์น้ำในระยะดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากพบปลาป่วยหรือมีอาการผิดปกติ สามารถแจ้งหรือขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด หรือศูนย์วิจัยฯ ที่อยู่ใน พื้นที่นั้นๆ หรือ กองวิจัยและพัฒนา สุขภาพสัตว์น้ำ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2579-4122


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code