ประกาศเชิดชู ‘ครูดีไม่มีอบายมุข’ ต้นแบบสังคมคุณภาพ 4.0

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ภาพประกอบจาก สสส.


ประกาศเชิดชู 'ครูดีไม่มีอบายมุข' ต้นแบบสังคมคุณภาพ 4.0 thaihealth


ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนสภาพสังคมทั่วโลกไปอย่างสิ้นเชิงจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบาทของ "ครู" ยุคใหม่อาจต้องเดินไปไกลกว่าแค่การผู้สอนหรือประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เพียงอย่างเดียว


เพราะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เด็ก ๆ ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนไม่น้อยกว่าที่บ้าน "โรงเรียน" จึงกลายเป็นที่พึ่งพิงสำคัญ และยังจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ภัยร้านที่เป็นต้นเหตุทำลายอนาคตและสุขภาพ อาทิ เหล้า บุหรี่ ที่กำลังเข้าถึงเยาวชนอายุน้อยลงไปเรื่อย ๆ


ครูยุคใหม่จึงต้องแบกรับภาระอันยิ่งใหญ่กับการทำหน้าที่ดูแลบุคคลสำคัญของชาติบ่มเพาะกล่อมเกล่าลูกหลานให้เป็นบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศในอนาคตให้เติบโต


ที่สำคัญสังคมเชื่อว่า "ครู" ยังควรเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ในสังคมด้วย


โครงการ ครูดีไม่มี อบายมุข และโรงเรียนดี ไม่มีอบายมุข จึงเป็นอีกโครงการดีๆ ที่เกิดจากความตระหนักดังกล่าว ซึ่งสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (คสล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอนเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ได้คัดเลือกบุคลากรการศึกษาที่มีคุณสมบัติ ปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ และการพนัน อีกทั้งทำหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียน ชุมชน ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดอบายมุขขึ้นต่อเนื่อง


โดยในปีนี้ยังคงจัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 8 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 3 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 3) ประจำปี พุทธศักราช 2562 สำหรับปีนี้ มีผู้เข้าร่วมการรับโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 356 คน เป็นประเภทครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) จำนวน 319 คน ได้แก่ (1) ระดับบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 21 คน (2) ระดับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 83 คน (3) ระดับครูผู้สอน จำนวน 215 คน และโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 3) จำนวน 37 โรเรียน


ประกาศเชิดชู 'ครูดีไม่มีอบายมุข' ต้นแบบสังคมคุณภาพ 4.0 thaihealth


นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันเราพบปัญหาเยาวชนที่เป็นนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ ที่อายุน้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งต้องอาศัยการทำงานของคุณครูเป็นผู้ดแลในบ้านหลังที่ 2 เนื่องจากปัญหาเหล้า บุหรี่ เป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เป็นประตูนำเยาวชนไปสู่สิ่งเสพติดที่ร้ายแรงขึ้น ซึ่งมีผลงานวิจัยรองรับอย่างชัดเจน มิเช่นนั้นประเทศเราจะสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยกรที่มีค่าของประเทศไปกับน้ำเมา นอกจากนั้นครูมีบทบาทสำคัญ ที่ทำให้ชุมชนรอบโรงเรียนปลอดภัยจากน้ำเมามากขึ้น เช่นให้นักเรียนชวนพ่อแม่เลิกเหล้า ซึ่งงานวิจัยชี้ว่าได้ผลดีที่สุด


"หากกระทรวงศึกษาธิการ สามารถบูรณาการการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ การพนันเข้าในหลักสูตรการศึกษาชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่นักเรียน เหมือนการให้วัคซีนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนเกิดการเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งการสร้างครูดีไม่มีอบายมุข ให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนควบคู่ไปด้วย นับว่าเป็นปัจจัยบวก นำไปสู่ความสำเร็จในการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ การพนัน ต่อชาติบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี"


ประกาศเชิดชู 'ครูดีไม่มีอบายมุข' ต้นแบบสังคมคุณภาพ 4.0 thaihealth


ดร.จีรวรรณ คุ้มพร้อม (สำลีพันธ์) โรงเรียนเกาสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี ประธานครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8 ) กล่าวว่า คงไม่มีใครปฏิเสธว่าอบายมุขไม่ว่าจะเป็นเหล้า บุหรี่ เข้าถึงเยาวชนอายุน้อยลงไปเรื่อย ๆ หลังจากการประชุมปฏิบัติการระดับชาติ "การจัด การศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ด้วยคำพ่อสอน" ครั้งที่ ๓ เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ๔ ภาค ได้มีการร่วมกันตั้งปณิธาน และร่วมกันหารือวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นข้อเสนอให้เกิดการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศ ต่อท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ (1) กำหนดให้การปลอดเหล้า บุหรี่ อบายมุข เป็นคุณสมบัติสำหรับผู้เป็นครู (2) ผู้นำระดับสูง เป็นตัวอย่างและอบบอย่างที่ดีให้ครู และนักเรียนทั้งประเทศ (3) สนับสนุนโครงการครูดีไม่มีอบายมุขอย่างต่อเนื่องจริงจังและยั่งยืน เพื่อใหัครูดีไม่มีอบายมุข มีจำนวนมากขึ้น (4) พัฒนาหลักสูตรในการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุข โดยวางรากฐานต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา (5) กำหนดให้เป็นเกณฑ์ ในการประเมินครูผู้ช่วย/ประเมินเลื่อนเงินเดือน และวิทยฐานะ เป็นต้น


ขณะที่ เสียงจากหนึ่งครูผู้ได้รับรางวัล ชดาษา จันพรมทอง โรงเรยนบ้านนาม่วง สพป.สงขลา 3 ครูดีไม่มีอบายมุขรุ่นที่ 7 เปิดเผยว่า ได้พยายามเขียนส่งเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุขและโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข มาหลายรอบ จนได้รับคัดเลือกเป็นครูดีฯ รุ่นที่ 7 และในปีนี้ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนดีฯ (รุ่น 3) สำหรับการเป็นครูดีฯ ซึ่งได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ปฏิบัติเป็นแก่สำคัญ "ให้ครูรักเด็ก…ให้เด็กรักครู" นำมาให้เป็นกิจกรรมสู่ภาคปฏิบัติ ที่สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมคนในสังคม คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และอบายมุข อื่นๆ ได้ โดยทำอย่างต่อเนื่อง


"นับเป็นสิ่งที่ประทับใจอย่างมาก หลังจากได้นำการให้ความรัก ความปรารถนาดี การสวมกอดเด็กนักเรียน หรือ แม้จะเป็นคำพูดต่างๆ ในเชิงบวก ทำให้เกิดความไว้วางใจเด็กนักเรียนเขาจะยินดีที่จะบอกกล่าวเล่าเรื่องราวการกระทำในสิ่งต่างๆ ที่เขาได้ประพฤติบางสิ่งที่ต้องการคำปรึกษา คำแนะนำ หรือบางเรื่องที่ต้องการคำชื่นชมเหล่านั้น จากเด็กที่แก่นมาก ดื้อมากๆ พวกเขาเปลี่ยนพฤติกรรมจนคุณครูบางคนหรือแม้ผู้ปกครองมีความแปลกใจ ทำให้คิดว่า นั่นคือการเป็นครูที่แท้จริง" ครูดีฯ กล่าวทั้งน้ำตาด้วยความปิติ


ประกาศเชิดชู 'ครูดีไม่มีอบายมุข' ต้นแบบสังคมคุณภาพ 4.0 thaihealth


โสภณ สุขประเสริฐ ครูผู้ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข จากโรงเรียนประถมนนทรี เล่าว่า ทางโรงเรียนได้ใช้กีฬาสีเป็นกิจกรรมในการทดแทนอบายมุข โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเก็บคะแนนในทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอล แชร์บอล ชักเย่อ วิ่งเปรี้ยว รวมไปถึงการเต้นประกอบเพลง ทำให้เด็กใช้เวลาว่างในการฝึกซ้อมทุกวัน และด้วยการกระตุ้นจากรุ่นพี่ ทำให้เด็กสื่อสารด้วยกันง่ายชวนกันทำกิจกรรมที่ดีและไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข


"ครูดีไม่มีอบายมุขต้องดีตั้งแต่เริ่มแรก เพราะครูคือ แม่พิมพ์ของชาติ หากแม่พิมพ์ไม่ดี พิมพ์ออกมาก็ไม่ดีตาม ครูที่ดีต้องงด ละ เลิก ทุกอย่างก่อนจะมาเป็นครู เพราะไม่อย่างนั้นคุณจะสอเด็กให้เป็นคนดีได้ไม่เต็มปาก" เขากล่าว


ภรพิชญา นิธิศดำรง ครูผู้ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข จากโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ จ.แม่ฮ่องสอน นิยามครูดีไม่มีอบายมุขไว้ว่า "เพราะครูเปรียบเป็นเข็มทิศที่จะช่วยชี้นำให้ศิษย์เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง เมื่อครูมอบความรักให้กับศิษย์ ศิษย์จะรักและศรัทธา ครูจึงจะสามารถใช้ความรักเป็นเข็มทิศนำพาศิษย์ไปได้ทุกที่"

Shares:
QR Code :
QR Code