ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารสถานที่ โครงการอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

โลโก้ สสส.
ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารสถานที่
โครงการอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการประกาศคัดเลือกผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารสถานที่ โครงการอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2554 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการจัดซื้อ/จ้าง ผู้ดำเนินงานบริหารอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้วปรากฏว่า บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารสถานที่ โครงการอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2554
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ฝ่ายอำนวยการ โทร.02-298-0500 ต่อ 1088
Shares:
QR Code :
QR Code