ประกาศราคากลาง ออกแบบและผลิตต้นแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Booklet)เพื่อเผยแพร่ขยายผลรูปแบบการทํางาน (workting model)ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ(District Health System : DHS)

Shares:
QR Code :
QR Code